JANUARY 12, 2022/ LIFESTYLE

WINTER READING LIST VOL. V

January is reserved for my winter reading list, this year is the 5th year in a row that I am publishing it. How crazy that it’s been 5 years already?! You can check my previous reading lists here. If you we’ve been following me for a while, you know my love for books and how much I love to read, so often times I share some of my favorite reads on Instagram with you guys, but I also like to make a list of books I think are worth adding on your 2022’s year reading list. In 2021 I read 42 books (probably the most I’ve read in a year). This year I am challenging myself to read 50, we’ll see if I can actually achieve it.

This year again in collaboration with Literatura I am creating a reading list with books I think are worth reading. Continue reading to see which books made my reading list.

Јануари е резервиран за мојата зимска листа за читање, оваа година е 5та по ред каде што ја споделувам мојата листа со вас. Не ми се верува дека поминаа веќе 5 години?! Можете да ги видите моите претходни листи тука. Доколку ме следите на инстаграм знаете дека обожавам да читам книги и често споделувам што читам на инстаграм со Вас, но исто така сакам да пишувам блог пост со наслови кои сметам дека треба да ги додатете на Вашата листа за читање. Во 2021 прочитав 42 книги (вероватно најмногу во една година). Оваа година цел ми е да прочитам 50, но ќе видеме дали ќе успеам.

Оваа година повторно во соработка со Литература МК креиравме листа со наслови кои мислиме дека вредат да се прочитаат. Продолжете да го читате овој пост за да видете кои наслови ги избрав.

Atomic Habits (Self-help book)– James Clear

This book not only made this winter’s reading list, I’ll also added on the list of must read books in your life time. I absolutely loved the writing style and I found the book useful and inspired me to improve my lifestyle. Clear gives a great framework of how habits are formed and how they work, it also gives great step by step guidance on how to build and improve new habits and how to break bad ones. It gave me a different perspective on habits, and definitely helped me start breaking some bad habits (such as checking my phone as soon as I wake up). It was definitely a “life changing” book for me, and I can’t recommended enough. If you have new year resolutions to break some bad habits or introduce new habits in your lifestyle, you have to read this book it will help you tremendously. 

Атомски навики (книга за самопомош)– Џејмс Клиар

Оваа книга не само што е на мојата зимска листа за читање, оваа книга ја ставив на листата на книги кои мора да ги прочитате во вашиот живот. Многу ми се допадна стилот на пишување а воедно книгата за мене беше доста практична и ме инспирира да си го подобрам начинот на живот. Клиар дава одлична рамка за тоа како се формираат навиките и како работат, тој исто дава насоки чекор по чекор како да создаваме нови навики или да ги подобриме веќе постоечките и како да ги прекинеме лошите навики. Книгата ми даде една друга перспектива на навики и дефинитивно ми помогна доста за како да прекинам некои од моите лоши навики (како на пример проверување на телефонот прво нешто кога ќе се разбудам сабајле). Оваа книга за мене беше една од „книгите што ти го променува животот“, и не можам доволно да ви ја препорачам. Ако имате за цел оваа година да прекинете некои лоши навики или да направите некоја нова навика оваа книга ќе ви помогне многу.

The book of Joy (self-help)– Dalai Lama, Desmond Tutu, and Douglas Carlton Abrams

А conversation between the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu about finding joy and happiness in the face of suffering and grief. The two old friends met in India for the Dalai Lama’s 80th birthday, and they had long discussions over several days. Writer Douglas Abrams helped facilitate the dialogue, asking questions and taking detailed notes. The reader gets the benefit of both the wisdom of the spiritual leaders and an outside perspective on how the two friends interacted and behaved. It was joyous to read about how the men would tease each other, and then drop some fantastic bit of knowledge. Abrams commented that it’s a sign of how much the two love each other that they can be mischievous together. Because the Dalai Lama and the Archbishop are getting older and have more difficulty traveling, this was likely their last meeting, and their goodbye was a tearful moment for this reader.

Книгата на радоста (книга за самопомош)– Далај Лама, Десмонд Туту и Доглас Карлтон Абрамс

Разговор помеѓу Далај Лама и надбискупот Дезмонд Туту за наоѓање радост и среќа во лицето на страдањето и тагата. Двајцата стари пријатели се сретнуваат во Индија за 80-тиот роденден на Далај Лама и имаат долги разговори во текот на неколку дена. Писателот Даглас Абрамс поставувајќи им прашања и земајќи детални белешки, ги пренесува тие дијалози. Читателот ја добива користа и мудроста на духовните водачи и од надворешната перспектива за тоа како двајцата пријатели комуницирале и се однесувале. Беше радосно да се прочита за тоа како  се задеваат едни со други, а потоа ќе испуштат фантастично знаење. Абрамс прокоментира дека тоа е знак за тоа колку тие двајца се сакаат што можат да бидат палави заедно. Бидејќи Далај Лама и Архиепископот стареат и имаат потешкотии да патуваат, ова веројатно беше нивната последна средба, а нивното збогување беше момент на солзи.

The Seven Husbands of Evelyn Hugo (fiction)– Taylor Jenkins Reid

A book that I read in one breath, when I finished the book I was sad that I read it so fast, it’s one of those types of books that you wish you can read again for the first time. In this book Reid takes us on an adventure and a rollercoaster of emotions through the scandalous life of the Hollywood star Evelyn Hugo and her seven marriages. Her beginnings, her road to fame, but also to fall, hard moments, divorces, forbidden love…Her life story will be told my the young journalist Monic Grant which task will be to write a biography on Hugo.

Седумте мажи на Евелин Хуго (фикција)- Тејлор Џенкис Рејд

Книга која ја прочитав во еден здив, кога ја завршив книгата ми беше жал што толку брзо ја прочитав и е една од оние книги кои сакате да ги прочитате уште еднаш за прв пат. Во оваа книга Рејд не носи на авантура и ролеркостер од емоции низ скандалозниот животот на холивудксата ѕвезда Евелин Хуго и нејзините седум бракови. Нејзините почетоци, патот до славата, но и падот, тешки моменти, разводи, забранета љубов…Нејзината животна приказна ќе биде раскажана на младата новинарка Моник Грант, чија задача ќе биде да напише биографија за Хуго.

Three Wishes (fiction)– Liane Moriarty

Story about Lynn, Cat and Gemma Kettle, thirty tree year old triples. Lynn organizes her life based on this one big to do list that she creates herself, Cat creates a big secret about her marriage, and Gemma ends every relationship before it reaches the 6th month, finally starts to wish for an everlasting love. Easy read, that will make you laugh out loud a few times. Great read to relax and unwind.

Три желби (фикција)– Лијан Моријарти

Приказна за Лин, Кет и Џема Кетл, триесет и тригодишни тројни близначки. Лин си го организира животот според еден голем список што си го прави самата, Кет дознава вчудовидувачка тајна за нејзиниот брак, а Џема, која ја прекинува секоја врска кога ќе дојде до шестиот месец, конечно почнува да се надева на трајна љубов. Лесно читлив роман, на моменти гласно ќе ве насмее. Одличен роман за да се релаксирате.

 

 

 

 

For whom the bells toll (classic)– Ernest Hemingway

A story about Robert Jordan, you American who is in Spain during the Spanish Civil War and it’s part of the republican guerrilla. His task is to blow up the bridge in the town of Segovia. The story researches various war emotions such as the feeling of death, the ability to take ones own life to avoid torture or to be executed by enemies, friendship, betrayal, different political ideologies and fantasies. Even thought the story in the first half is slow, I still think it’s one beautiful piece of literature which is written beautifully. If you are a lover of historical and war themed books, you will like it.

За кого бијат камбаните (класика)– Ернест Хемингвеј

Приказна за Роберт Џордан, млад американец кој е во Шпанија за време на Шпанската граѓанска војна и е дел од републиканската герила. Неговата задача е да го сруши мостот во градот Сеговиа. Приказната истражува различни воени чувства како што се мисли за смртност, можност за самоубиство за да избегне тортура и погубување од непријатели, другарство, предавство, различни политички идеологии и фанатизам. Иако приказната во првата половина досто споро се развива, сепак сметам дека е едно прекрасно дело, кое е беспрекорно напишано. Доколку сте љубители на историски и воени книги, оваа книга ќе ви се допадне.

The Unbearable Lightness of Being (philosophical fiction)– Milan Kundera

A very odd story, beautifully written and probability the most profound (in an oddly way) book I’ve read.
The story traces the lives of two couples in the 1960’s in the Soviet occupied Czechoslovakia and Switzerland. Showcasing their struggles against communism, their pasts, their lovers and themselves. I loved Kundera’s writing style and how he portrays love. As something beautiful and the same time how psychological and manipulative it can be. I read the last part of the book in one breath it made me sentimental, made me cry and made me think about what really life is. It’s definitely a must read book if you ask me, and I will definitely reread it again in the near future.

Неподносливата леснотија на постоењето (филозовска фикција)– Милан Кундера

Доста чудна приказна, прекрасно напишана и вероватно една од подлабоките (на чуден начин) книги кои сум ги прочитала. Приказната ги следи животите на два пара во 1960тите години во Чехословакија која во тоа време била окупурана од Советскиот Сојуз и Швајцарија. Прикажувајќи ги нивните борби против комунизмот, нивното минато, нивните љубовници и самите себе. Ми се допадна стилот на пишување на Кундера и како тој ја прикажува љубовта. Како нешто убаво и воедно колку психолошко и манипулативно може да биде. Последниот дел од книгата го прочитав во еден здив, ме направи сентиментален, ме расплака и ме натера да размислувам што е навистина животот. Дефинитивно е книга што мора да се прочита ако ме прашате мене, и дефинитивно ќе ја препрочитам повторно во блиска иднина.

The body in the library (mystery)- Agatha Christie

My reading list will not be complete without at least one book from Agatha Christie. In this book Jane Marple clears the mystery behind the dead body in the library in the home of the Bantry’s. One early morning Bantry and his wife Dolly are woken up by their house keeper who notifies them of a dead body in the library. In the library they find the body of a young woman. Nobody knows who she is or how she ended up in the home of the Bantry’s. Miss Marple, an amateur detective, helps in figuring out the identity of the girls as well as who killed her. Not only did she close this case, but Miss Marple helps the police to close another case directly connected to this one.

Мртво тело во библиотеката (мистерија)– Агата Кристи

Мојата листа за читање не би била комплетна без барем еден наслов од Агата Кристи. Во ова дело Џејн Марпл разрешува уште една мистеријата за мртовото тело во библиотеката во домот на полковник Бантри и неговата сопруга Доли. Едно рано утро полковникот Бантри и неговата сопруга Доли ги буди вознемирувачкиот глас на куќната помошничка, која им соопштува дека долу во нивната библиотеката има мртво тело. Во библиотеката наоѓаат мртво тело на една млада девојка. Никој не знае која е таа и како воопшто се нашла токму во домот на Бантриеви. Госпоѓицата Марпл, аматер-детектив, помага за откривањето на идентитетот на девојката и разрешување на ова убиство. Освен што ќе го реши овој случај, Марпл ќе успее да ù помогне на полицијата и при расветлувањето на уште убиство директно поврзано со првото убиство.

A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future (autobiography)- David Attenborough

A book that everyone must read! Atenborough is known to all of us, as the author of the show “Planet Earth”. In this book Attenborough tells us how frightening and how fast the changes on the planet Earth are happening and how they affect all the organisms that live on it, including us. Although the book is quite scary especially for the projections for the future. Attenborough offers solutions and ways to reduce or completely avoid those dark scenarios.

Животот на нашата планета: Моето сведоштво и мојата визија за иднината (автобиографија)– Дејвид Атенборо

Книга кој секој мора да ја прочита! Атенборо ни е на сите познат, како автор на емисијата “Planet Earth”.  Во оваа книга Атенборо ни кажува колку застрашувачки и со колкаво брзо темпо се случуваат промените на планетата Земја и како влијаат на сите организми кои живеат на неа вклучително и нас. Иако книгата е доста застрашувачка особено за проекциите за иднината. Атенборо нуди солуции и начини тие мрачни сценарија да се намалат или целосно да се избегнат.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing and the Future of the Human Race (biography)– Walter Isaacson

Biography on Jennifer Doudna- a scientist that together with Emmanuelle Charpentier, developed a gene editing technology called CRISPR Cas9, which lead them to winning the 2020 Nobel Prize in Chemistry. But the book is not just about Doudna’s life and career it gives a glimpse of the scientific world and the years that it took to get to the point of being able to edit genes, and how these scientific findings are helping the COVID-19 battle we live in today. I truly loved the book, although it contains a lot of chemistry terminology and it’s pretty extensive, I was blown away by the book. I love Walter Isaacson writing style and how he manages to capture everything so nicely. The story of the discovery of CRISPR and the gene-editing tool leaves you amazed of how far we as humans have reached in scientific terms, but it also makes you scared of what the future holds as well as excited to see how things will develop. I highly recommend this book

Разбивач на кодови: Џенифер Даудна, Уредување на гени и иднината на човечката раса (биографија) – Волтер Исаксон

Биографија за Џенифер Дудна- научник која заедно со Емануел Шарпентие развиa технологија за уредување на гени наречена CRISPR Cas9, што им донесе Нобеловата награда за хемија во 2020 година. Но, книгата не се однесува само на животот и кариерата на Дудна, таа дава поглед на научниот свет и годините што беа потребни за да се дојде до точка да се биде во можност да се уредуваат гени, и како овие научни наоди ни помагаат во борбата со КОВИД-19 во која живееме денес. Навистина ми се допадна книгата, иако содржи многу хемиска терминологија и е прилично обемна, бев воодушевен од книгата. Го обожавам стилот на пишување на Волтер Исаксон и како успева да долови сè толку убаво. Приказната за откривањето на CRISPR и алатката за уредување гени ве остава изненадени од тоа колку далеку сме достигнале ние како луѓе во научна смисла, но исто така ве прави исплашени од тоа што носи иднината, како и возбудата да видиме како ќе се развиваат работите. Силно ја препорачувам оваа книга

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *