APRIL 15, 2018/ BEAUTY

MORNING ROUTINE

How you start your day can easily determine how the rest of your day will go. I consider myself a morning person, that has no problem waking up early, actually I prefer waking up early than sleeping in. Developing a morning routine is a really good habit to have. So this week I will be sharing with you my morning routine + my morning skincare routine + tips on how to have a more productive day.  
Како го започнувате вашиот ден може многу лесно да одреди како ќе продолжи вашиот ден. Јас се сметам себеси за утринска личност, која нема никаков проблем да стани рано наутро, всушност сакам да се будам рано од колку да спијам до касно. Градење на утринска рутина е убаво да се има. Затоа оваа недела ќе ја споделам со вас мојата утринска рутина + мојата утринска нега на лице + совети за како да имате продуктивен ден.
Waking up early gives me so much satisfaction knowing that I can start my day off early. And as hard as it is try not snoozing your alarm clock. Tip: I always put my phone/alarm clock out of hand reach so I actually need to get up to turn it off.
Станување рано ми дава еден друг начин на задоволство знаејќи дека можам да го започнам денот рано. И колку и да е тешко пробајте да не го одложите вашиот аларм. Совет: Секогаш го оставам мојот телефон/будилник подалеку од дофатот на раката за да морам да станам од креветот и да го угаснам. Water with lemon drinking one glass in the morning promotes hydration, aid digestion and helps prevent kidney stones. Its great for jumpstarting your metabolism and increases the flow of oxygen.
Вода со лимон пиење на една чаша наутро поттикнува хидратација, помага на варањето и спречува формирање на бубрежни камења. Одлично за будење на матаболизмот и зголемувае на протокот нa кислород.
Breakfast we have all heard the saying ‘breakfast is the most important meal of the day’ many times. The fact is, it really is important but, as long as it is a healthy one. Lately, I’ve been obsessed with oatmeal. It’s super easy to make (you just add hot water and stir) and you can add all sorts of different toppings. Today I added fresh strawberries, dark chocolate and crushed seeds.
Појадок сите многупати сме ја слушнале реченицата “појадокот е најважниот оброк во денот”. И всушност така и е, се додека се работи за здрав појадок. Последно време сум опседната со овесна каша. Многу лесно се прави (ставате жешка вода и мешата) и се додаваат најразлични додатоци. Денес јас додадов свежи јагоди, црно чоколадо и различни здробени семиња. Relax or do a bit of work if I am having a more laid back day then I love reading a book over breakfast and just enjoying a bit of peace time. But, if I have a busy day ahead I will probably be on my phone or lap top going through emails and doing some work.
Релаксирање или малку работење доколку имам по релаксиран ден тогаш сакам да читам книга додека појадувам. Но, ако имам зафатен и исполнет ден тогаш најверојатно ќе бидам на мојот телефон или лап топ одговорувајќи на мејлови и работејќи.
Plan out your day this is one of the key elements of having a productive day. Having a planner makes planning out your day and keeping track of all the tasks you have so much easier. By planning out your day, not only you will spend your time more effectively but you will also be able to do more things. It really helps writing down all the appointments, errands and to do lists you have in your planner (whether it’s a paper planner or an app on your phone).
Планирање на вашиот ден ова е едно од најважните елемнти за да се има продуктивен ден. Имајќи планер прави планирањето на вашиот ден и следењето на задачите кои ги имате многу полесно. Со планирање на вашиот ден не само што ќе го потрошите вашето време по ефективно исто така ќе можете да направите повеќе работи. Многу помага доколку ги запишите сите состаноци, обврски и се она што треба да направите во текот на денот во вашиот планер (безразлика дали е планер од хартија или апликација за вашиот телефон)

In between all of this morning tasks it is important to take care of your body and skin. And since so many of you asked me of my skin care routine I decided to share it with you.


Помеѓу сите овие утрински задачи важно е да се грижите за вашето тело и лице. И бидејќи толку многу од вас ме прашаа за мојата утринска нега на кожа, решив да ја споделам со вас.

Clean & Clear face scrub – this daily scrub has definitely been on my favorite products list. It removes dead cells, unclogs pores, removes dirt and oil from your skin


Clean & Clear пилинг за лице– овој дневен пилин за лице дефинитивно е на мојата листа за омилени продукти. Ги отстранува мртвите клетки, ги одзатнува порите и ја отстранува нечистотијата и мрснотијата од кожата

The Body Shop Toner– after drying out my face I apply toner. Using toner immediately after cleansing your skin can yield complexion-enhancing result. Make sure to use a toner that does not contain alcohol, toners with alcohol will leave your skin very dry.


The Body Shop тонер– одкако ќе го исушам лицето ставам тонер. Користењето на тонер веднаш после пилинг на лицето може да резултира до подобар тен на лицето. Исклучиво користете тонер кој не содржи алкохол, тонер кој што содржи алкохол ќе ви ја оставу кожата сува

Nior Illuminate– I put a tiny bit under my eyes, it reduces under eye bags and gives a more radiant complexion.


Nior Illuminate– го ставам под очите, ги намалува подочњаците и им дава посветол тен

The Body Shop Vitamin E moisture cream– rich in moisture as well as keeps your skin moisturized, this cream also contains SPF 30  that keeps the skin protected from UVA and UVB rays


The Body Shop Vitamin E хидратантен крем– богата хидратација кое го држи лицето хидрирано во текот на денот, овој крем исто така содржи и SPF 30 кое ја штити кожата од UVA и UVB зраците

EOS lip balm– keeps your lips moisturized for long and prevents them from chapping


EOS лабело– ги хидрира усните и спречува да испукаат

 

After I tick of all of my morning to do’s I am ready to start off my day.

Откако ќе ги завршам сите овие утрински “обврски” можам да го започнам мојот ден.

photo: Simone Kalica
LATEST POST
LATEST VIDEO
CURRENT LOCATION
SUBSCRIBE