APRIL 8, 2018 / LIFESTYLE

EASTER CELEBRATION

Family holidays are important and crucial. Like a small personal island in the ocean of the collective and impersonal. How we fill our life with memories, that’s what we’ll have forever. They say that people who give themselves to others live the best life.

For the holidays I want to be home, that is the only place where we can build memories even if we over do the traditions. We color and decorate the easter eggs together, plan out meals, listen to more music, and pay less attention to news, we look at old photographs and laugh at what we wore, even if it was just a few years ago. Our family gather for a meal and all of us talk loudly and at the same time yet, we hear each other. We are joking on our own, but also on someone else’s account. Family is a statute, no one looks you with judgmental eyes, no one turns imperfections into perfections, like family does.

Dear readers, during the holidays fill your hearts and souls with love and spread it unselfishly. Especially with the ones that have no one except you. Especially with someone who has no one. Love…where the beginning and the end of this life cycle is.

Happy Easter, from the heart to the heart of all.


Семејните празници се важни и потребни ни се. Како мал личен остров во океанот на колективното и безличното.Како го исполнуваме животот со спомени, тоа ќе ни остане и нам и на другите. Велат дека животот најдобро го живеат оние кои се даваат себеси на другите. 

За празниците сакам да се вратам дома, тоа е единственото место каде што билдаме сеќавања дури и ако претераме со обичаите. Заедно ги бојадисуваме и украсуваме јајцата, планираме какви гозби ќе правиме, слушаме повеќе музика, следиме помалку вести, гледаме стари фотографии неверувајќи што сме носеле само неколку години пред денес. Се собираме пошироката фамилија околу масата и сите зборуваме гласно и истовремено, а сепак се слушаме. Се шегуваме на своја, но и на туѓа сметка. Семејството е закон, никој не те гледа со критички очи, никој несовршенствата не ти ги претвара во совршенста,  како што тоа ти го прават родените блиски.

Драги читатели, за време на празниците наполнете ги срцата и душите со љубов и делете ја несебично. Посебно со оние кои немаат никој освен вас. Посебно со некој кој нема кој. Љубовта…..Таму се започнува и се завршува во оној циклус животен од доаѓањето до заминувањето.

Честит Велигден, од срце и за срце на сите.

Photography: Simone Kalica