DECEMBER 29, 2019 / LIFESTYLE

WINTER READING LIST VOL. III

The perfect time to read a book for me is ALWAYS. However, there is something special when reading a book at home in the warm while outside is raining or in my case snowing. Nothing better than a warm cup of tea or coffee, good read and snuggled under a cozy blanket. If you’ve been reading my blog for some time, you know all about my reading lists. But, if you are new on my blog, twice a year I share here a list with all the books I think are worth reading, this time I am collaborating with Literatura.mk in creating the perfect winter reading list. Let’s not waste any more time and jump into the recommendations.


Совршеното време да се чита книга, за мене е СЕКОГАШ. Но, има нешто посебно кога читате книга на топло дома, додека надвор врне дожд или во мојот случај паѓа снег. Нема нешто поубаво од топла шолја чај или кафе, добра книга и стуткани под ќебе. Ако го читате мојот блог подолг период, веќе знаете за моите листи со книги за читање. Но, доколку сте нови на мојот блог, два пати годишно споделувам листа со наслови кои сметам дека вредат да се прочитаат, овој пат повторно соработувам со Литература.мк во креирање на совршената зимска листа за читање. Ајде да не губиме повеќе време и да преминеме на препораките.

The President is Missing (Thriller/Mystery)- James Patterson and Bill Clinton

President Jonathan Lincoln Duncan, who’s in a race against time to stop a cyberattack that would cripple the United States. Before President Duncan goes missing, he is getting impeached due to a phone call he made with the leader of a terrorist organization. President Duncan is off to a great task to protect and save his country from being destroyed. Another interesting thriller and mystery written by Patterson.


Претседателот исчезна (Трилер/Мистерија)- Џејмс Патерсон и Бил Клинтон

Претседателот Џонатан Линколн Данкан, кој е во трка со времето да спречи сајбер напат кој би ги уништил Соединетите Американски Држави. Пред Претседателот Данкан да исчезне, тој добива импичмент поради телефонски повик кој направил со лидер на терористичка организација. Претседателот Данкан е во мисија да ја штити и спаси неговата земја од уништување. Уште еден интересен и мистериозен трилер од Патерсон.

Love her wild (Poetry)- Atticus

Atticus is my favorite poet of the 21st century. The book is divided in 3 parts: Love, Her and Wild. The first section has poems all centered around love, the second section is all poems about a girl and all include the word ‘her’ or ‘she’, and then the last section ‘wild’ includes poems about life and youth and everything else.


Сакај ја диво (Проза)- Атикус

Атикус е мој омилен поет од 21-от век. Оваа книга е поделена на 3 дела: Сакај ја, неа и диво. Првиот дел има поеми кои ја опфаќаат љубовта, вториот дел се поеми за девојката и сите поеми ги содржат зборовите неа и таа, и последниот дел диво вклучува поеми за животот, младоста и се останато.

Whatever Makes you Happy (Fiction)- William Sutcliffe

3 bachelors, all over 30 living out their lives and avoiding their mothers. Until, one day their mothers decide to go and give them a visit and stay with them for a few days.And that’s when they find out what their sons have really become. A very light and funny book, loved reading it and laughing out loud. Definitely one of those books that unwinds you.


 

Што и да те прави среќен (Фикција)- Вилијам Сатклиф

3 ергени, сите над 30 години ги живеат своите животи избегнувајќи ги своите мајки. Се до еден ден, кога нивните мајки ќе одлучат да им наминат на посета и да останат кај нив неколку дена. Тогаш нивните мајки дознаваат кој всушност се нивните синови и што тие прават во нивните животи. Многу лесна и смешна книга, совршена за смеење на глас. Дефинитивно една од оние книги кои ве опушта.

Психоматика, емоции што разболуваат и лекуваат (Здравје и живот)- Билјана Велковска

Книга која покажува како чувствата и емоциите можат да не разболат или да не излекуваат на мноху начини. Велковска ги покажува двете страни на човекот, од едната страна се чувствата, кои се субјективни и тешки за дефинирање, а другата страна е физичкото фукционирање и здравјето.

The ABC Murders (Crime/Mystery)- Agatha Christie

No list of mine is complete without an Agatha Christie book. The ABC Murders is probably one of the best books ever written by Agatha Christie. A serial killer is on the loose and Hercule Poirot is off to solve yet another murder mystery. The first victim is Alice Asher in Andover, the second victim Betty Bernard in Bexhill, who and where will victim C be? A truly thrilling piece, that will keep you uncertain to the very end.


Азбучните убиства (крими/мистерија)- Агата Кристи

Нема моја листа за читање да е целосна без книга од Агата Кристи. Азбучните убиства е веројатно една од најдобрите книги некогаш напишани од Агата Кристи. Овој пат случај со сериски убиец а Херкул Поаро е тргнат да открие уште една убиствена мистерија. Првата жртва е Алис Ашер во Андовер, втората жртва е Бети Бернард во Бексхил, кој и каде ќе биде жртвата В? Вистинско ремек дело од Кристие, кое ќе ве држи во неизвесност до самиот крај.

Women who Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype (Self-help)- Clarissa Pinkola Estes

This is the book that I’ve been recommending to everyone ever since I read it. Clarissa Pinkola Estes, Ph.D., Jungian analyst and cantadora storyteller shows how women’s vitality can be restored through what she calls “psychic archeological digs” into the ruins of the female unconscious. Through multicultural myths, fairytales and stories Dr. Estes helps women reconnect with the healthy, instinctual, visionary attributes of the Wild Woman archetype.


 

Жени кои трчаат со волците: Митови и приказни за архетипот на дивата жена (Само-помош)- Клариса Пинкола Естес

Од кога ја прочитав оваа книга му ја препорачувам на секој што ќе ме праша што да чита следно. Клариса Пинкола Естес, доктор на науки, Јунгиски аналитичарка и раскажувачка на кантадорски приказни покажува како виталноста на жената може да се реставрира преку она што таа го нарекува ,,психолошки-археолошки пронајдоци”. Преку мултикултурни митови, бајки и приказни, д-р Естес им помага на жените да се поврзат со здравите, инстинктивни, визионерни атрибути на архетипот „Дива жена“.

Copycat (Psychological Thriller)- Alex Lake

Started off not so promising, but turned out to be a great psychological thriller, that kept me on my toes to the very last page. Sarah Havenant discovers that there are two Facebook profiles in her name, with photos from her and her family, even from inside the house. It starts off with the fake Facebook profile, continues with emails from a fake email address with her name, suspicious orders even phone calls in her name. Sarah Havenant believes there is someone out to get her, but her family and husband think she has a mental disorder. I will only say this: I didn’t see the ending coming.


Copycat (психолошки трилер)- Алекс Лејк

На почетокот книгата не ветуваше многу, но испадна да е еден многу добар психолошки трилер, кој ме држеше до работ до последната страба. Сара Хавенант пронаоѓа два Фејсбук профили со нејзиното име, со фотографии од неа и од нејзиното семејство, дури и од нејзиниот дом. Се започнува со лажниот Фејсбук профил, продолжува со мејлови адресирани од лажна мејл адреса со нејзино име, чудни нарачки дури и телефонски повици во нејзино име. Сара верува дека има некој кој сака да и наштети, но нејзиното семејство и сопруг веруваат дека има психолошко растројство. Ќе го кажам само ова: не го предвидов крајот.

Tales of the Jazz Age (Short Stories)- F. Scott Fitzgerald

A collection of 11 short stories covering various topics from wealth and poverty, men wanting women they can’t have, big city thrills, a little bit of comedy but also mystery. The most famous stories being “The Curious Case of Bejamin Button” and “The Diamond Big as the Ritz.


Приказни од џез ерата (кратки приказни)- Ф. Скот Фицџералд

Колекција од 11 кратки приказни кои опфаќаат најразлични теми од сиромаштија и богатство, мажи кои посакуваат жени кои не можат да ги имаат, животот во голем град, малку комедија но и мистерија. Најпознатите приказни се ,,Чудниот случај за Бенџамин Батон” и ,,Дијамантот голем колку Риц”.

Looking for Alaska (Young Adult)- John Green

I’ve read this book years ago, but realized I’ve never included it in any of my previous reading lists. It is probably my favorite book from John Green, Miles is in search for the great perhaps, and has a fascination with famous last words. He meets Alaska Young who is basically the girl of his dreams. Their journey together at boarding school begins and John takes us on an exciting ride in which you constantly feel there is impending doom lurking ahead. A great read for young adults and even for older adults.


Барајќи ја Аљаска (книга за млади)-Џон Грин

Оваа книга ја прочитав пред години, но видов дека никогаш не сум ја вклучила во ниедна претходна листа. Вероватно е моја омилена книга од Џон Грин, Мајлс е во потрага по нешто големо, и е фасциниран од познати последни зборови. Се запознава со Аљаска Јанг која е девојката од неговите соништа. Нивното патување започнува во интернат а Џон не носи на едно возбудливо патување на кое чувствувате дека трагедијата не е далеку. Одлична книга за млади а и за постари.

Moll Flanders (Classic)- Daniel Defoe

Not the easiest read, but a classical piece worth reading. Moll Flanders is about a woman that not only fell on hard times, but is a strong, self asserted woman that uses any possible wiles to survive in a time when women were still nothing more than trinkets. She goes from reputable, to the London street slum, to accidentally marrying her brother, to living a long life with one that she loves.


Мол Фландерс (класик)- Даниел Дефо

Не е најлесната книга за читање, но класик секогаш вреди да се прочита. Мол Фландерс е за жена која не само што западна во тешки времиња, но е исто така силна, жена која ја користи секоја можност да преживее во време кога жените сеуште се сметаа за ситница. Таа преминува од репутабилна жена, до улиците на Лондон, до нагрешка омажување со својот брат, до живеење долг живот со оној кој го сака.

I hope you liked this reading list, and that it helped you with the book choice for this summer. If you have read any of the books, let me know, you can also recommend me some books that you think one must read.


Се надевам дека ви се допадна оваа листа за читање, и дека ви помогнав при изборот на книги за ова лето. Доколку имате прочитано некои од овие книги, оставете коментар, но исто така можете да ми препорачате и некоја книга која сметате дека мора да се прочита.