JULY 07, 2021/ LIFESTYLE

SUMMER READING LIST VOL.V

5th year in a row that I am sharing with you my annual summer reading list. A blog post I truly enjoy creating and writing.You can check previous reading lists here. Once again with Literatura.mk we made a summer reading list with book recommendations to read this summer, whether on the beach, in the mountain, while traveling or just staying at home under the AC I hope you will enjoy the selection I made.


Петта година по ред каде што со вас ја споделува мојата традиционална летна листа за читање. Можете да ги видите другите листи тука. Блог пост кој навистина уживам да го креирам и пишувам. И овој пат заедно со Литература.мк направивме листа за читање со препорака на наслови кои треба да ги прочитате ова лето, дали на плажа, или во планина, додека патувате или дома под клима се надевам дека ќе Ви се допадне селекцијат.

What They Don’t Teach You at Harvard Business School (Business/Self-help book)– Mark H. McCormack

Ever since I started my own business I started reading a lot of business and entrepreneurship books, most of them are very specific to starting a business, start- up etc. which is the reason why I haven’t really mentioned them in my reading lists. But, I found this book with lot of useful information’s that can be of benefit of everyone, from the art of negotiation, to reading people,  to starting your own business or getting a promotion. Easy to follow and read and with some great stories and examples along the way.


Што не те учат на Харвард бизнис школата (Бизнис/книга за само помош)– Марк Х. МкКормарк

Откако го започнав мојот бизнис, започнав да читам доста книги за бизнис и претприемништво, повеќето се доста специфични за започнување на бизнис, старт-ап итн. Па затоа и не ги споменував на моите листи за читање. Но, оваа книга има доста корисни информации кои што можат да му помогнат на секого, од умешноста на преговарање, до читање на луѓе, до започнување на сопствен бизнис или добивање на промоција. Лесна за пратење и читање и со одлични приказни и примери.

Utopia (Classic)– Thomas More

A fictional island and its fictional society, religion and customs. More borrowed a lot of concepts of Plato’s Republic in his work. Many aspects of More’s description of Utopia are reminiscent of life in monasteries. Interesting read to see what back then in this case More considered to be a perfect/good society.


 

Утопија (Класик)– Томас Мур

Измислен остров со измислено општество, религија и традиции. Мур позајмил доста од концептите на Плато во неговото дело Република. Многу аспекти од објаснувањето на Мур во Утопија наликуваат на живот во манастир. Интересна книга и начин да се види размислувањето на Мур за што е она што за него е совршено/добро општество.

The Extraordinary Adventures of Arsene Lupin- Gentelman Burglar (Mystery)– Maurice LeBlanc

Book series which has recently been turned into a Netflix show. The story of Arsene Lupin a French burglar. A burglar that is stealing from the rich, to help the poor and the less fortunate ones. Never leaves a trail or even a finger print behind and the authorities have no idea how he looks. A fun and interesting book to read.


 

Извонредните авантури на Арсен Лупин- Џентламен крадец (Мистерија)– Маурис ЛеБланк

Серијал на книги кои неодамна беа снимени во Нетфликс серија. Приказната на Арсен Лупин француски крадец. Крадец кој кради од богатите со цел да им помогне на сиромашните и оние кои немаат. Не остава никаква трага ниту отисок позади него, а властите не ни знаат како тој изгледа. Забавна и интересна книга за читање.

.

Little Fires Everywhere (Fiction)– Celeste Ng

A story between two families, one picture perfect while the other a struggling single mom and artist. Living in the suburbs of Cleveland, where everything is planned to the detail. The book follows the story of the life of Mia and Pear who recently move to the suburb and their life has a twist. A very captivating and interesting book that I loved reading.


 

Мали пожари секаде (Фикција) – Селист Нг

Приказна помеѓу две семејства, едно навик совршено семејство како од филмовите додека другото е за самохрана мајка која е уметник. Живеат во предградие на Кливленд, каде што се е испланирано до детал. Книгата го следи животот на Миа и Прл кои што неодамна се доселија во предградието и нивниот живот се промени доста. Доста интересна книга во која уживав.

 

The Queen’s Gambit (Fiction)– Walter Tevis

Watched the series in a day, only after finishing it to find out that it was based on a book. Usually my rule is first read the book then watch the series/movie. But I LOVED both the book and the series (which is very rare, I usually hate the movie/series compared to the book). The magnificent story of orphan Elizabeth Harmon who is taught by the orphanage janitor to play chess. She becomes a child chess prodigy, following her bumpy road to the world tournament of chess.


 

Дамскиот Гамбит (Фикција)– Валтер Тевис

Ја изгледав серијата во еден ден, откако ја догледав дозна дека е снимена по книга. Мое правило е прво да ја прочитам книгата па да ја гледам серијата или филмот. Но многу ми се допаднаа и книгата и филмот (што е реткост, најчесто воопшто не ми се допаѓаат книгите и филмовите направени по книга). Извондредниот живот на сирачето Елизабет Хармон која научи да игра шах од служителот во сиропиталиштето. Станува чудо од дете за шах, го следиме нејзниот доста испреплетен пат до светскиот турнир за шах.

The Snow of Kilimanjaro and other stories (Short Stories)– Ernest Hemingway

Collection of Short fiction stories written by Hemingway, including “Fathers and sons”, “The Short Happy Life of Francis Macomber”, “The Killers”. Enjoyed reading the short stories, fairly easy to go through if you are a Hemingway of contemporary literature fan you should give it a go.


Снеговите на Килиманџаро и други приказни (Кратки раскази)– Ернест Хемингвеј

Колекција од кратки раскази на Хеминвеј, збирката ги содржи ,,Татковци и синови“,„Краткиот среќен живот на Францис Макомбер“, „Убијците“. Уживав во читањето на овие кратки раскази, доколку сте љубител на Хемингвеј и современа литература треба да ги прочитате.

The Happiness Project (Self-help)– Gretchen Rubin

The title caught my attention and I bought the book, when I saw the not so good reviews online I was a bit pushed away from the book, But, still decided to give it a go, and I liked it and enjoyed reading. I did not agree with everything the author wrote, but this book inspired me to create my own happiness project and work more on my happiness and find ways to make myself even happier.


Прокетот среќа (Книга за само помош)– Гретчет Рубин

Насловот ми фати око, па одлучив да ја купам книгата, кога ги видов не толку добрите критики онлајн бев малку разочарана од книгата. Но, сепак се одлучив да ја прочитам, и ми се допадна и уживав додека ја читам. Не се согласував со се што авторката го кажа, но оваа книга ме инспирира да си направам свој проект на среќа и да работам повеќе на мојата среќа и да најдам начини како да бидам уште посреќна.

Evil Under the Sun (Mystery)– Agatha Christie

I mean my list cannot be complete without an Agatha Christie book, am I right? For this list I decided to pick Evil under the sun as the perfect murder mystery to read this summer. This time Hercul Poirot is caught in a crime scene in Devon, where a strangled woman is found on the beach. Poirot is on again to solve another mystery, filled with twists and turns. If you love a good mystery give this book a go.


Зло под сонцето (Мистерија)– Агата Кристи

Мислам дека ниедна моја листа не може да помине без барем една Агата Кристи книга, така? За оваа листа одлучив да ја изберам Зло под сонцето како совршената мистерија да се прочита ова лето. Овој пат Херкул Поаро се наоѓа повторно на место на злосторството но овој пат во Девон, каде што наоѓаат мртво тело на жена на плажата која била удавена. Поаро повторно решава нов случај, исполнет со многу преплети. Ако сакате добра мистерија тогаш прочитајте ја оваа книга.

Book of laughter and forgetting (Contemporary literature)– Milan Kundera

A collection of 7 separate narratives united by some common themes. Kundera talks about the nature of forgetting as it occurs in history, life and politics. If you like contemporary literature you will love this book.


Книгата за смеата и заборавот (Современа литература)– Милан Кундера

Колекција од 7 различни наративи кои имаат некои заеднички теми. Кундера зборува за природата на заборавот и неговото појавување во историјта, животот и политиката. Доколку сте љубител на современа литература ќе ја обожавате оваа книга.

Nine Perfect Strangers (Thriller/Phycological Fiction)– Liane Moriarty

Nine people sign up for a 10 day visit to achieve a “cleanse” and do a bit of recharging. They have absolutely  no idea whats in store for them. We meet all the guests and their quirks and behind the scenes antics. I was laughing out loud throughout this book and the snarky humor and over the top spa stay was a blast! It was probably a bit too long and could have been shorter, but it had a lot to offer. If you ask me a great beach read.


 

Девет совршени туѓинци (Трилер/Психолошка фикција)- Лијан Моријарти

9 туѓинци се запишуваат на 10 дневно одморалиште за да се одморат и направт „чистење“. Немаат поим што се ќе им се случи. Се запознаваме со сите гости и нивните позитивни и негативни страни. На глас се смеев од оваа книга и хуморот во ова одморалиште. Беше малку предолга книга, но сепак интересна за читање. Ако се прашувам јас одлична книга за читање на плажа.

Се надевам Ви се допадна оваа листа, доколку прочитате некоја од книгите пишете ми во коментар!