OCTOBER 8, 2017/ LIFESTYLE

MY LITTLE ESCAPE

Welcome to my new home in London in the new academic year. It may sound to you crazy, but I actually enjoy living in a small space. Yes, there are both challenges and restrictions with it, but I always look at small places with embrace. Maybe that is because I grew up in a fairly small bedroom and I always enjoyed organizing and arranging my objects and things, not just so they can fit but to also look aesthetic.

So when I saw the studio that Scape offered me, I knew it was the perfect place for me. Here are a couple of reasons why I like small places and I hope with this reason I will change the mind of those who always complain they don’t have enough room.


Добредојдовте во мојот нов дом во Лондон во новата академска година. Можеби ќе ви звучи лудо, но јас во суштина уживам да живеам во мал простор. Да, со тоа доаѓаат и предизвици и ограничувања, но јас секогаш на малите простори гледам со ентузијазам. Можеби тоа доаѓа од фактот што израснав во релативно мала детска соба и секогаш уживав во организирање и уредување на моите предмети и нешта, не само да ги собере во мал простор туку и да изгледа се со висока естетика.

Затоа кога го погледнав студиото кое ми го понуди Scape знаев дека ова е совршено место за мене. Еве неколку причини зошто ги обожувам малите простори и се надевам дека со овие објаснувања ќе фрлам ново светло за оние кои постојано се жалат дека им е тесно.

 1. Yes it is a challenge, it is truly a challenge to fit everything you need in a miniature space, everything to have its own place, nothing to be overloaded and still to make sure that the functionality and aesthetics of the space are followed. Small living spaces make you innovative and makes you think of functional solutions so that everything looks tidy and practical.

  Предизвик е Да, навистина е предизвик да сместите се што ви треба во минијатурен простор, се да има свое место, ништо да не е претрупано и да биде запазена функционалната и естетската страна на просторот. Малиот простор за живеење ве прави иновативен и размислувате за функционални решенија кои ја конципираат сложувалката се да изгледа уредно и практично.

 2. Good habits are born. You realize you can live with less things, you make A list of all the important and necessary things and B list of all the unnecessary and you basically keep all the necessary things at home. This is a habit that many dream of.

  Се раѓаат добро навики. Вие заклучувате дека можете да живеете со малку нешта, правите А листа на неопходни и Б листа на непотребни работи и практично ги задржување дамо нештата што навистина се потреба. Тоа е навика за која многумина сонуваат.

 3. You become realistic. You stop buying unnecessary things and give away all that you don’t need. You simply realize you are happier with less.

  Станувате реалистични. Престанувате да купувате непотребни нешта и подарувате се што не ви треба неопходно . Едноставно сфаќате дека сте среќни со малку.

 4. You become minimalistic. It is hard to be minimalistic today in a materialistic world, where people are obsessed with shopping. That is why I am happy that small space teaches you of this habit. You become selective and you control what you buy.

  Станувате минималист. Тоа е тешко да се биде во денешниот материјален свет кога луѓето буквално се зависни од шопинг. Затоа сум среќна што малиот простор ве учи на оваа навика. Стануваш селективен и многу контролирано купуваш нешта.

 5. You become a creative person. Creative with little, aesthetic with refined sense for quality instead of quantity. You only put a few details, the rest you can save, and put them up later so you can give a refreshed look.

  Стануваш креативна личност. Креативен со малку, естета со рафинирано чувство за квалитет наместо квантитет. Поставуваш само неколку детали, другите може да ги зачуваш, па да ги извадиш по одредено време и замениш и веќе имаш нов свеж изглед .
 6. You are perfectly organized. If you make a mess, it only takes you a couple of minutes to tidy up. But in reality in a small space is hard to make a mess.

  Совршено си организиран. Ако направиш неред, ти требаат многу малку минути за да средиш. Но, реално во мал простор тешко се создава неред.