JANUARY 9, 2018/ LIFESTYLE

WINTER READING LIST

When the temperatures are low, absence of sun, short days and long nights and a lot of holidays, staying at home is an enjoyment. Wrapped in your favorite scarf or blanker, with a cup of warm tea in your hand. For this photo to be complete, you need a book. Not a book, but books in plural because with only one book you will not shorten the depressive winter days. Here is a list of 5 books for all the bookworms there, from which you will get bright days, enlighten with the power of a good book.


При ниски температури, отсуство на сонце, кратки денови и долги ноќи и многу празници, уживање е да се седи дома. Замотани во омилениот шал или ќебе, со шолја топол чај во раката. За оваа слика да биде целосна, недостига само книга. Не книга, туку книги во множина зошто со една прочитана книга не ги кратите депресивните зимски денови. Еве листа од 5 наслови за вистинските книгољупци со што ќе добиете ведри денови, осветлени со моќта на добрата книжевност.

Sapiens: A Brief History of Humankind (Non-fiction)- Yuval Noah Harari

Being a bestseller and everyone going crazy to get their copy, I had to buy it and see what the fuss is all about. Taking us back to the development of humankinds, deriving back millions of years back and following the evolution. The book really gives you a scientific perspective of human kind, at moments it is truly mind blowing. He does not only show how humankind has evolved but also lays out the idea that humankind can and probably will change.


Сапиенс: Кратка историја на човекот (Белетристика)- Јувал Ноа Харари

Кога видов дека целиот свет полуде да ја купи својата копија од оваа книга, а потоа и именувана бестселер. Морав и јас да ја купам и да видам што е толку посебна. Не води назад милиони години, и хронолошки го следи настанокот на сапиенс и подоцна неговата еволуција. Книгата навистина дава научна перспектива на човековиот род, на моменти ве останува зачудени и без текст. Не само што ни кажува како настана човекот и како се разви, но и ги споделува неговите идеи како човековата раса ќе се промени во иднината.

 

Hercule Poirot’s Christmas (Crime Fiction)- Agatha Christie

Those who know me well, know that I love reading mysteries one of my favorites are from Agatha Christie. Hercul’s Poirot Christmas is the perfect book to take you away to the Christmas magic in the 1920’s with a murder twist. Keeps you on the edge till the very end as Mr Poirot solves the murder mystery of the wealthy Mr Lee.


Божиќот на Херкул Поаро (Крими фикција)- Агата Кристи

Оние кои што добро ме знаат, знаат дека обожавам да читам мистерии а, мои омилени се токму од Агата Кристи. Божиќот на Херкул Поаро е одлична книга која ќе ве понеси во Божиќната магија во 1920тите, но со пресврт на убиство. Ве држи на ивицата од столчето се до самиот крај кога Г-дин. Поаро ќе ја реши мистеријата за убиството на богатиот Г-дин. Ли.

The Idiot (Philosophical Fiction)- Fyodor Dostoyevsky

Another masterpiece by the one and only Dostoyevsky. The Idiot portrays, young childlike Prince Myshkin, that after couple of years in a sanatorium in Switzerland returns to Russia. Story filled with many complex characters from different social fractions. A complex read, and remarkable like the rest of his work.


 

Идиот (Филозовска фикција)- Фјодор Достоевски

Уште едно ремек дело на единствениот Достовески. Идиот го прикажува, младиот Принц Мишкин, кој после неколку години престој во ментална болница во Швајцарија се враќа во Русија. Приказна исполнета со многу комплекси ликови, од различни општествени класи. Комплексна книга но, дефинитивно вреди да се прочита.

One of Us is Lying (Young Adult)- Karen M. McManus

The Breakfast Club meets Pretty Little Liars, it’s an easy to read book yet, keeps you interested to find out how things will play out. A story of five strangers going to detention, and one of them end us dead. Everyone is a suspect and everyone has something to hide.


Еден од нас лажи (книга за млади)- Керен М. МкМанус

Клубот за појадок се среќава со Мали прекрасни лажливки, лесна книга за читање, сепак ве држи во неизвесност до самиот крај, да дознаете како ќе заврши. Приказна за пет средношколци, кои не се познаваат се додека еден ден не завршат сите после часови под казна, од кои еден ќе заврши мртов. Сите се осомничени и сите имаат тајни кои што ги кријат.

Origin (Mystery/Thriller)- Dan Brown

Being a big Dan Brown fan I had to pre-order his newest book. And could not wait to get it in my mailbox. Brown is well known for his mysterious stories combined with art and history, which makes me adore it. ‘Origin’ is another book with professor Langdon, this time exploring Bilbao and Barcelona to discover the announcement that will change the face of science and religion forever. It’s a type of book that will keep you to the edge of the seat until the very end.

One of Us is Lying (Young Adult)- Karen M. McManus

The Breakfast Club meets Pretty Little Liars, it’s an easy to read book yet, keeps you interested to find out how things will play out. A story of five strangers going to detention, and one of them end us dead. Everyone is a suspect and everyone has something to hide.


Потекло (Мистерија/трилер)- Ден Браун

Како голем обожавател на книгите на Ден Браун, морав да ја прочитам неговата најнова книга. Браун е познат по своите мистерии искомбинирани со доза уметност и историја, што прави јас да ги обожавам. „Потекло” е уште една книга со ликот на професорот Лангдом овој пат места на случување се Билбао и Барселона каде што оди да го објави пронајдокот кој што ќе ја промени науката и религијата за секогаш. Оваа книга ве држи во неизвесност до самиот нејзин крај.

*For more recommendations on books, you can check out my Summer Reading List.

*За повеќе предлози на книги, можете да ја погледните мојата летна листа на книги.


Photo credit: Simona Kalica