JUNE 25, 2017/ LIFESTYLE

SUMMER READING LIST

This week post is on one of my biggest passions, reading books. I love the smell of a new book that I just bought. I love walks and falling in love with titles in my favorite libraries. I love to watch how I fill up my bookshelves, I like going to my friends houses and borrowing some of their books, because I always get anxious when I have less than 5 books unread.

This week I am suggesting you 7 books excellent for the upcoming summer days. I may inspire you to pick one as your next read.


Ова е блог посветен на една од моите најголеми страсти, а тоа е читањето книги. Го сакам мирисот на новата книга која штотуку сум ја купила. Сакам прошетки и заљубувања во наслови во омилените библиотеки. Сакам да ги гледам како се натрупуваат на моите полици, сакам да влегувам во домовите на моите пријатели и да им запленувам половина од нивниот книжен фонд, бидејќи ме фаќа паника ако дома имам помалку од 5 непрочитани книги.

7 предлог книги за совршени за летно уживање е посветен овој блог. Можеби ќе Ве инпирирам да избарете нешето и за себе од оваа листа.

Tender is the nigh (Classic)- F. Scott Fitzgerald

Being my favorite author, all his books leave me mesmerized.  Tender is the Night is a scathing critique of the materialism and hypocrisy of the Roaring Twenties followed by personal tragedy and disillusionment. Tender is the night almost mirrors the events that happened in Fitzgerald’s marriage with his wife Zelda.


Нежна е ноќта (Класик) – Ф. Скот Фитцџералд 

Како омилен писател, сите негови книги ме воодушевуваат. Нежна е ноќта е критика на метријализмот и хипокризијата на 20-тите години проследена со лична трагедија и разочарување. Книгата до некој степен и претставува рефлексија на настаните кои што се случувале во бракот на Фитџгералд и неговата сопруга Зелда.

The Muse (historical/fiction)- Jessie Burton

I am sure most of you had the experience of seeing a painting and wondering what was the inspiration for its creation. The Muse takes us back through time to see what inspired the creation of several works of art. A multi-layered story taking you through London and rural Spain to discover the mysteries behind pieces of art.


Музата (историска/фикција)- Џеси Бертон

Сигурна сум дека многумина од вас ви се случила да здогледата слика ида помислите што било инспирацијата за да се наслика. Музата не води низ времето за да видиме што инспирира да се создадат неколку уметнички дела. Повеќе слојна приказна која ве води низ Лондон и рурана Шпанија за да ги дознаете мистериите зад уметничките дела.

All the bright places (Young Adult)- Jennifer Niven

Although being young adult, I was definitely surprised by the book. A story of two teenagers who meet on the ledge at the top of the school bell-tower, Theodor Finch which is fascinated by death and constantly thinks about, and Violet Merkley who is counting down the days until she graduates and leaves India. A rollercoaster of emotions and events.


Сите светли места (Книга за млади)- Џенифер Нивен

Иако е , јас бев дефинитивно изенанадена од книгата. Приказна за два тинејџери кои што се запознаваат на врвот на саат кулата во нивното училиште, Теодор Финчкој е фасциниран од смртта и постојана размислува на тоа и Вајолет Марклеј која што ги брои деновите до денот кога ќе матурира и ќе ја напушти Индија. Ролеркостер оф емоции и настани, ќе ве остави без здив.

The Knockoff (Fiction)- Lucy Sykes & Jo Piazza

For everyone out there who is a fan of Sophie Kinsella and Lauren Weisenberg, a perfect and easy summer read. A novel on the world of fashion in the digital age. The editor in chief of Glossy Magazine, Imogen Tate, returns to work to find out that her former assistant is turning her magazine in an app.


The Knockoff (Фикција)- Луси Сајкс и Џо Пиаца

За сите оние кои што се фанови на делата на Софи Кинсела и Лаурен Вајсбергер (авторка на Ѓаволот носи Прада), ова е одлична и лесна летна книга. Новела за светот на модата и дигиталната ера. Главната уредничка на Глоси Магазин, Имоген Тејт, се враќа на работа за да дознае дека нејзината поранешна асистентка станува менаџер на списанието и планира нејзинито списание да го претвори во апликација.

The Danish Girl (Fiction)- David Ebershoff 

A novel about the most unusual and passionate love stories of the 20th century. Loosely inspired by a true story. The marriage between Greta and Einar changes drastically, when Einar decides he wants to be someone else, and wants to change his gender. The story was groundbreaking for that time considering the novel is set in the 1920’s. A great novel showing unconditional love and sacrifice for the one you love.


Данската девојка (фикција)- Давид Ебершоф

Новела за можеби најнеобичната и љубовна приказна во 20-тиот век. Инспирирана по вистинска приказна. Бракот помеѓу Грета и Ејнар се променува драстично, кога Ејнар одлучува да биди некој друг, и сака да си го промени полот. Приказната за тогаш била… имајќи во предвид дека ова се случувало во 1920-тите. Одлична книга која што ја покажува безусловната љубов и за оној кој го сакаш.

Thirteen reasons why (Young Adult)- Jay Asher

After watching the series I told myself I need to read the book (I usually read the book before watching the screen adaptation). It’s definitely not a cliché Young Adult novel. Hannah Baker is a teenage girl who commits suicide and leaves a box of tapes in which she states her 13 reasons why she took her own life. A book that will definitely keep you on the edge.

p.s. for all of you who have already watched the series, I recommend reading the book as well because it is more focused on Hannah rather than Clay.


13 причини зошто (книга за млади)- Џеј Ашер

Откако ја изгледав серијата си реков себеси дека мора да ја прочитам и книгата (иако обично преферирам да ја прочитам книгата па да ја гледам адаптацијата). Дефинитивно не е клише тинејџерска книга. Хана Бејкер е тингејџерка која што си го одзема животот и зад неа остава кутија со 13 аудио касети, каде што кажува кои биле 13 причини за да си го одземи својот живот. Книга која што дефинитивно ќе ве држи на самиот крај.

п.с. за сите оние кои ја изгледавте веќе серијата, препорачувам да ја прочитате книгата бидејќи повеќе е фокусирана на Хана одколку на Клеј.

Step on a crack (Fiction/crime)- James Patterson & Michael Ledwidge

When it comes to newer time crime fiction, James Patterson is definitely one of my favorite authors. An exciting thrilled set in the heart of Manhattan, during the funeral of former First Lady, many famous politicians, celebrities, businessmen are held hostage by unknown men. Detective Bennett is off to take one more case while at the same time struggling with keeping up his children and sick wife.


Чекор на пукнатина (фикција/крими)- Џејмс Патерсон и Мајкл Ледвиг 

Кога доаѓа до понови крими новели, Џејмс Патерсно е дефинитивно еден од моите омилени афтори. Возбудлив трилер кој се одвива во срцето на Менхетен, додека трае погребот на поранешната прва дама на САД непознати личности влегуваат во катедралата и заробуваат голем број на познати политичари, личности, бизнисмени. Детективот Бенет зема уште еден слушај за разрешување додека во ист време се грижи за своите деца, додека неговата сопруга е тешко болна во болница.

Photo credit: Simona Kalica