JANUARY 27, 2019 / LIFESTYLE

WINTER READING LIST VOL. II

Last year for the first time I did my winter reading list (after you all enjoyed my summer reading lists), this year I decided to do it again, since many of you have requested it, and I personally enjoy creating these lists. There is nothing better than to be snuggled under a blanket with a hot beverage and reading a good book while outside it’s cold. So once again I came up with 5 books that I recommend reading this winter.


Минатата година за прв пат направив зимска листа на книги (откако на сите вам ви се допадна мојата летна листа), оваа година одлучив да направам повторно затоа што многу од вас побаравте, а и јас лично уживам во составување на овие листи. Нема нешто подобро од да бидете стуткани под покривката со топол напиток и добра книга додека времето надвор е ладно. Така да уште еднаш направив листа во која издвоив 5 книги кои Ви ги препорачувам да ги прочитате.

How To Stop Time (Fiction)- Matt Haig
A love story, but not your typical one. A man named Tom Hazard has a very deep secret, although he looks like an ordinary middle aged man, he has a rare condition of aging very slowly. He’s been alive for centuries, has been through many things. After centuries of running across the globe, he decides to go back to his home which is London, but little does he know what awaits for him. An easy laid back read, will transport you back in time and then to the future.


Како да го застанете времето (Фикција)- Мет ХеигЉубовна приказна, но не од оние типичните. Том Хазард е човек со голема тајна, иако изгледа како обичен средновековен човек, тој има ретка појава од бавно стареење. Тој е жив со векови, има поминато низ многу нешта. После векови од трчање по светот, се одлучува да се врати во својот град Лондон, но не знае што всушност таму го очекува. Лесна книга за читање која ќе ве транспортира назад во времето но и во иднината

Girl with a Pearl Earring (Historical Fiction)- Tracy Chevalier
I can’t believe I have never read this book before, as I love books connected to art and famous painters. Girl with the Pearl Earring, Vermeer’s most famous painting, and the fictional story behind the girl in the photo and Vermeer’s life in Deft.


Девојката со бисерна обетка (историска фикција)- Трејси Шевалие
Не можам да си поверувам дека оваа книга никогаш претходно не сум ја прочитала, бидејќи обожавам книги поврзани со уметност или познати уметници. Девојката со бисерната обетка, најпознатото дело на Вермиер, и замислената приказна за девојка во сликата и животот на Вермиер во Дефт.

The Secret (Crime/Mystery)- Katerina Diamond
A thrilling crime story, that will keep you on your toes from beginning to end. Detective Imogen Grey is assigned a case of a triple homicide and abduction of an agent working under cover. However, once they start opening the case they understand it is more than just a homicide and abduction. For all the crime lovers, this one is for you.


Тајната (крими/мистерија)- Катерина Дајмонд
Интересна крими приказна, која ќе ве држи на штрек од почеток до крај. Декетивот Имоген Греј работи на случај за тројно убиство и киднапирање на агентка која работи на тајна мисија. Кога ќе започнаат да го разработуваат случајот сфаќаат дека е повеќе од убиство и киднапирање. За сите љубители на крими новели, ова е за вас.

The Tattooist of Auschwitz (Historical Fiction)- Heather Morris
Lale Solakov a Slovakian Jew is transported to the concentration camp Auschwitz during the Second World War. When they discover that he speaks several languages, he is put to work as a tattooist to permanently mark his fellow prisoners. During his time there he witnesses horrific atrocities and barbarism but also acts of courage and compassion. A very heart-torn novel, that will leave you speechless.


The Tattooist of Auschwitz (историска фикција)- Хедер Морис
Лале Солаков е Словачки евреин кој е транспортиран во концентрациониот камп Аушвитц во текот на Втората Светска Војна. Кога ќе откријат дека зборува повеќе јазици, го назначуваат да ги тетовира затворениците. Додека е во Аушвитц сведок е на ужасни злосторства и варваризам, но исто така на акти на храброст и сочуство. Роман кој нема да ве остави рамнодушни.

A Murder is Announced (Crime/Mystery)- Agatha Christie
I mean can a reading list of mine go without a book of Agatha Christie? Probably not. Like any other of her books, another interesting crime to solve. Not only was a murder announced in the local newspaper of Chipping Cleghorn, but also a murder has been committed, which leaves the villagers terrified. But, Miss Marple is there to solve yet another case.


Се најавува убиство (крими/мистерија)- Агата Кристи
Мислам дали може една моја листа на книги да помине без книга од Агата Кристие? Вероватно не. Како и сите останати нејзини книги, уште една интересно злосторство за решавање. Не само што е најавено убиство во локалниот весник во селото Chipping Cleghorn, но исто така убиство е извршено, кое ги остава жителите на селото преплашени. Но, г-ѓа Марпл е тука да реши уште еден случај.

I hope you enjoyed and you find this list helpful. If you read any of the books let me know how you liked them, and also don’t forget to send me some book recommendations!


Се надевам дека уживавте и дека оваа листа ви помогна. Ако прочиатте некои од книгите известете ме дали ви се допаднаа, исто така не заборавајте да