JUNE 14, 2020 / EUROPE, MACEDONIA, TRAVELS

ROMAN TIMES AQUEDUCT

Next stop on my discovering Macedonia travel itinerary was an aqueduct built in Roman time, located very close to the city of Skopje. I had no idea this place existed until I was googling and came across photos of it. I asked around and not that many people actually knew about it, not even people who are from Skopje. So, it was definitely a gem that I had to visit.

Located in the neighborhood of Vizbegovo, 2km from the city center is the Roman aqueduct. The aqueduct in Skopje is one of the last remaining aqueducts in the Balkan peninsula, and it still in a very good condition (given the fact that no one really takes care of it). With a length of 386 meters and 5 meters high, surrounded by grass fields it’s a picture perfect scenery.

The aqueduct is the only preserved aqueduct on the territory of Macedonia, on the Balkans there are two more aqueducts one in Croatia and one in Montenegro. It is believed that all 3 of these aqueducts were part of a larger water system. The exact time this aqueduct was built is not clear, but it is believed that it was built around 1 AC to provide water for the settlement of Skupi.

Either way, the aqueduct is a wonderful architecture and worth visiting, make sure to use Google Maps when visiting since there are no signs that lead to the location.


Следна локација на мојата патувачка листа низ Македонија беше аквадукт изграден во време на Римската империја, лоциран многу блиску до Скопје. Не ни знаев дека постои вакво нешто во Македонија, случајно го најдов гуглајќи. Се распрашав и не многу луѓе знаеја за ова место, ниту луѓе кои што живеат во Скопје, така што беше скриено место кое морав да го посетам.

Лоцирано во населбата Визбегово, 2км од центарот на Скопје е Римскиот аквадукт. Аквадуктот во Скопје е еден од последните останати аквадукти на целиот Балкан, и сеуште е во многу добра состојба (за чудо бидејќи никој не се грижи за него). Со должина од 386 метри и висина од 5 метри, опкружен со ливади е одлично место за фоткање.

Овој е единствениот зачуван аквадукт на територијата на Македонија, на Балканот има уште два аквадукти, еден во Хрватска и еден во Црна Гора. Се претпоставува дека овие 3 аквадукти биле дел од поголем водоводен систем. Точно кога е изграден аквадуктот не се знае, но се претпоставува дека е во периодот на 1 век п.н.е со цел да ги снабдува со вода жителите на Скупи.

Како и да е, аквадуктот има прекрасна архитектура и вреди да се посети, користете Гугл мапс кога одите затоа што нема никаков знак за местото.