JULY 29, 2018 / EUROPE, GERMANY, TRAVELS

BERLIN COOLEST CITY IN THE WORLD?

Those of you that follow me on instagram and Facebook know of my recent trip to Berlin. It was my second time visiting this city, and this time I saw the true spirit of Berlin. Besides visiting the main tourist attractions, we also got to know the culture better, experience the night life and enjoy the Berlin life even though it was only for a few days. So, as you can guess in this post I will be talking about my trip, my recommedations for things to see, places to go to and things to do!

Berlin has been named by many newspapers and journalist as the coolest city not just in Europe but in the World. It’s not only the capital of Germany, but also of techno music, avant garde art and Europe’s party scene. It is definitely a city for young people, students and artists. Besides all this, Berlin is also a city with a turbulent history, it is a combination of old and contemporary.


Сите Вие што ме пратите на инстаграм и фејсбук знаете за моето патување во Берлин. Го посетив Берлин по втор пат, и овој пат го доживеав вистинскиот дух на Берлин. Освен главните туристички атракции, имав можност да ја запознаам културата подобро, да го искусам ноќниот живот и да уќивам во Берлинскиот животен стил иако беше на само неколку денови. Како и што може да претпоставите во овој пост ќе зборувам за моето патување, моите препораки за што да видите, кои места да ги посетите и што да правите!

Берлин е прогласен за најкул град не само во Европа туку и во светот од неколку весници и новинари. Не само што е главниот град на Германија, исто така е и на техно музиката, авант гардната уметност и Европската забавна сцена. Дефинитивно е град за млади луѓе, студенти и уметници. Освен се ова, Берлин е исто така град со турбулентна историја, комбинација од старо и модерно.

Where to stay:

There are so many hotel options in Berlin, as well cute and cozy airbnb’s. During my stay I stayed at ARCOTEL Velvet which had an amazing location, it was just a 15 minute walk to Museum Island and had great public transportation connection. Tip: Book a hotel which is either close to the Brandeburg Gate or Alexanderplatz.


Има огромен избор на хотели во Берлин, како и слатки апартмани на airbnb. За време на мојот престој престојував во ARCOTEL Velvet кој што имаше одлична локација, на само 15 минути пешки до Музјскиот остров и исто така има одлични конекции за јавен превоз. Совет: престојувајте или во близина на Бранденбуршката Порта или на Александар платц.

Getting around:

Berlin is very very big, but the good news is that the public transport is very well organized you can get everywhere, so the best way to get around is either by the U Bahn (which is the underground, and it is very simple to use) or the trams. You have underground and the trains every few minutes, so don’t worry if you miss one. VisitBerlin provided me with the Berlin Welcome Card (which is a ticket valid for all public transportation including trains to the airport), I highly recommend this, because it saves you so much time and it is really easy to use. Thank you VisitBerlin for this, it was a life savior!


 

Берлин е огромен, но добрата вест е што јавниот превоз им е организиран перфектно и можете да стигнете до сегде, најдобриот начин е или со U Bahn (што е подземната линија и е многу едноставна за користење) или со трамвај. Имате метро и возови на неколку минути, така да негрижете се доколку пропуштите еден. VisitBerlin ми дадоа Berlin Welcome Card (карта која важи за сите видови на јавен превоз, вклучувајќи ги и возовите за до аеродром), препорачувам да ја земемте оваа карта затоа што ќе ви заштеди време а и не мора посебно да ја купувате секоја карта. Ви Благодарам  VisitBerlin за ова!

Must see’s:

Brandenburg Tor- the iconic gate of Berlin, there isn’t much to do around it apart from taking a few photos. But it is a must when visiting Berlin, head in the afternoon as the sun sets, the gate looks amazing. Fun fact: during the Berlin wall the Brandenburg Gate didn’t belong to any side.


Бранденбуршка порта- препознатливата порта на Берлин, нема многу работи што да се прават околу портата освен да направите неколку фотографии. Но е нешто што мора да се види кога го посетувате Берлин, одете во попладневните часови кога сонцето зајдува и портата изгледа магично. Интересен факт: во периодот на Берлинскиот ѕид портата беше на неутрална територија.

Reichstag- just a short walk from the Brandenburg Gate, the Reichstag is an impeccable architecture of old and modern. If you want to go inside (which I highly recommend) you need to book it in advance and make sure to bring your passport or ID when entering the Reichstag.


Рајхстагот- е само на неколку минути оддалечен од Бранденбуршката порта, Рајхстагот е комбинација на стара и модерна архитектура. Доколку сакате да влезете внатре (што препорачувам) мора да резервирате карта која што е бесплатна неколку дена пред вашата посета и не заборавајте да носите пасош кога одите.

The Holocaust Memorial- is such a moving place, made out of more than 2000 rectangular stones as a tribute to the Jews murdered during the war.


Меморијалот за Холокаустот- е доста емотивно место, изградено од повеќе од 2000 правоаголни камање за сеќавање на Евреите убиени за време на војната.

Museum Island- was one of my favorite parts, the majority of museums are located here as well as the Berliner Dom which has stunning architecture.


Музејскиот остров- беше еден од моите омилени делови, најголемиот дел од музеите се лоцирани таму како и Berliner Dom кој има преубава архитектура.

Alexander Platz and TV Tower- Alexander Platz is considered as another center of Berlin, you can find the highest building in Berlin there the TV Tower. If you fancy having a look over Berlin, than you can go to the top of the tower. However, you need to purchase tickets for that.


Александар Платц и ТВ кулата- Александар Платц се смета за уште еден центар на Берлин, тука може да ја најдете највисоката зграда во Берлин- ТВ кулата. Ако сакате да го видите Берлин од високо, тогаш можете да се качите до врвот на кулата.

Must do’s:

Walk the East Side Gallery- a bit far from central Berlin, but it is worth the visit. The east side gallery is where the famous murals and artworks done on the Berlin wall are. Here you can find the famous kiss (picture below). It takes around 30-40 minutes to walk the whole gallery and come back.


Одете ја Источната Галерија- малку подалеку од централен Берлин, но вреди да се види. Источната галерија е местото каде што познатите мурали и графите нацртани на Берлинскиот ѕид се наоѓаат. Тука можете да го најдете познатиот бакнеж (слика долу). Ви требаат околу 30-40 минути да ја изодите цела галерија и да се вратите на почетокот.

Admire Berliner Dom- located in Museum Island right by the river Spree is Berliner Dom, one of the most beautiful cathedrals for me. You can enter the cathedral, but it’s not free. Even without entry you can just view the beautiful gothic architecture.


Воздивувајте се на Berliner Dom- лоциран на музејскиот остров до реката Спре е Berliner Dom, една од најубавите катедрали за мене. Можете да влезете и внатре во катедралата, но се плаќа. И без да влезете можете да ја видите прекрасната готска архитектура.

DDR Museum- okay, this is my favorite museum. It shows the life of the people that lived under to Soviet occupation during the separation of Berlin. For those of us who live/have lived in Eastern Europe is nothing new, but reminds us of our grandparents house.


ДДР музејот- океј, ова е еден од моите омилени музеи. Го покажува животот на луѓето кои што живеа под Советската окупација во време на поделбата на Берлин. За нас кои што живееме/сме живеел во Источна Европа не е ништо необично, освен што не потсетува на домовите на нашите баби и дедовци.

Get your passport stamped at Checkpoint Charlie- was the crossing between the East and the West side when the wall was up. Now, there is a replica which is a major tourist attraction and just for a few euros you can get your passport stamped.


Удрете печат на вашиот пасош на Чекпоинт Чарли- беше преминот од Источната во Западната страна кога постоеше ѕидот. Сега, постои реплика на границата која е туристичка атракција и за само неколку евра можете да допиете печат на вашиот пасош.

Where to eat/drink:

Berlin has so many restaurants, cafes, bars and beer gardens that is impossible to go through all of them in just 3 days. But we managed to go to a few which I highly recommend.


Берлин има премногу ресторани, кафулиња, барови и градини за пиво што е невозмоќно да ги помините сите во само 3 дена. Но, успеавме да одиме во неколку кои што ви ги препорачувам:

House of Small Wonder- cute cafe/breakfast place, with an interior which looks like a garden and extremely delicious food. Perfect for breakfast or brunch.

Currywurst- this is a must try when in Berlin. You can find currywurst absolutely everywhere, but with a little bit of online research we decided to go to Konnopke’s Imbiss, and it was delicious.

Prater Biergarten- the ultimate drink in Berlin and Germany is beer. Prater Biergarten is one of the oldest beer gardens in Berlin. You can try out some local beers while sitting outside and enjoying the perfect weather.

Ampelmann Restaurant- has a beautiful view of the river Spree and the Berliner Dom and offers traditions German food. We tried out Konigsgerber Klopse (German Meatballs) with sauce and they were delicious.

Pretzel and Beer- don’t forget to eat a pretzel while drinking a beer.

What do you fancy love? MITTE- one of my favorite cafes, I would have gone to this place every single day for brunch, but my boyfriend would have probably be so annoyed with me. It offers a great selection of juices and smoothies, sandwiches, bagels, bowls and chia puddings. If you are into healthy food you must go.

Berlin is much more than mainstream tourist attractions, it’s a city with a vibrant spirit, amazing places and culture. It is a place fit for everyone. There is so much more to see and experience, that I will go there again soon.


Берлин е многу повеќе од мејнстрим туристичките атракции, е град со жив дух, одлични места и култура. Место во кое што сите можат да се вклопат. Има толку многу да се види и доживее, што значи дека дефинитивно ќе одам пак.