NOVEMBER 27, 2016 / EUROPE, TRAVELS, UNITED KINGDOM

A DAY IN THE MUSEUM NO ONE THOUGHT WILL REVIVE

This year was open the new wing of the Tate Modern museum. About it many have written from the ones who praise modern art to passerby.

Today I will write about how this museum was created.

Nicholas Serota the previous director of Tate in one of his interviews recalls…”People thought I was crazy, when I proposed the old London power plant on Bankside”. That was one forgotten, shabby part of London. For many the idea of transformation from a smoky power plant from the 50’s to a modern gallery space was unimaginable. That is how the visionary Serota in the beginning of the new century created one of the most famous museums in the world.

The world competition of choosing architects that will accept this challenge, ended unusual…world famous architects and studios were passed, and the Swiss duo Herzog & de Meurona were chosen for a very basic reason.

Their idea was to adapt to the building, without ambitious ideas to change it, because the budget they received for the reconstruction was small. In the end it showed that the concept of the Swiss architects was more than genius, and the reason for Tate to be placed on the cultural map of the world. The enormous gallery created from the transformation of a industrious building, a story worth for applause and creating an art brand with huge popularity, that this year received a new extension-the building of the Switch House, that multiplied the number of visitors, for the only 16 years of its existence.

What a vision!

The existing building, known as Boiler House is now a home of exhibitions that define the modern art that was created in the 20th century. Most famous art pieces in possession of Tate are from Matissea, Picasso, Lichtenstein, Andy Warhol…are in the permanent exhibition, but that collection is now enriched with fascinating pieces of modern art originating from Latin America, Africa, Asia, Middle East and Southern Europe.

The purpose of this concept is to create a new museum for the 21st century, that reflects the true international view on art.

The picture for modern art that today in 2016 Tate Modern shows the world is much different than the one showed in 2000 when it was open.

The world changes, and with it so does modern art, so whether you are an art lover or a late seeker for esthetics, be prepared for a glorious meeting with Tate Modern an example of revolution that every museum in the world needs.


Оваа година се отвори новото големо крило на музејот Tate Modern.

За него пишувале и оние кои се колнат во модерната уметност и случајните минувачи.

Јас денес ќе пишувам за тоа како настанал овој познат лондонски музеј.

Никола Серота доскорешниот директор на Tate во едно интервју се присетува… “Луѓето мислеа дека сум луд, кога ја предложив старата лондонска електрана на Bankside”. Тоа беше еден запоставен, неугледен дел на Лондон. За многумина идејата за трансформација на зачадената електрана од 50тите во современ галериски простор била незамислива. Така визионерот Серота на почетокот на новиот век го создаде еден од најпрепознатливите музеи на светот.

Светскиот натпревар за избор на архитекти кои ќе го прифатат овој предизвик, заврши необично….заобиколени беа светски познатите архитекти и студија, а избран беше швајцарскиот двоец Herzog & de Meurona од сосем базична причина.

Нивниот предлог предвидел тие да му се прилагодат на зградата, без амбициозни идеи да ја променат, зошто буџетот кој го добиле за реконструкција бил мал. На крај се покажа дека концептот на швајцарскиот архитектонски двоец повеќе од генијален, кој заради својата единственост го лансира Tate на културната карта на светот. Огромна галерија создадена од трансформација на индустриски објект, приказна достојна за аплаузи и создавање на уметнички бренд со огромна популарност, која оваа година е крунисана со негова екстензија изградабата на Switch House, со што се удвои бројот на посетитили, за  само 16 години од постоењето на Tate.

Каква визија!

Постоечката зграда, позната како Boiler House сега е дом на изложбите кои ја дефинираат модерната уметност која се создавала во првата половина од 20 век. Најпознатите дела во сопственост на Tate Modern, Matissea, Picasso или Lichtenstein, се во постојаните постановки, но таа збирка сега збогатена со фасцинантни дела на современата уметност кои потекнуваат од Латинска Америка, Африка, Азија, Блискиот Исток и Источна Европа. Целта на овој концепт е да се создаде нов музеј за 21 век, кој го рефлектира вистинскиот интернационален поглед на уметноста.

Сликата за модерната уметност која денес во 2016 година Tate Modern му ја прикажува на светот се разликува од онаа која беше прикажана во 2000 кога беше отворен.

Светот се менува, во него и модерната уметност, па дали сте вљубеници во уметноста или задоцнети трагачи по естетика, бидете подготвени на феноменалната средба со Tate Modern пример на револуција која му е потребна на секој музеј во светот.