JANUARY 10, 2021 / LIFESTYLE

WINTER READING LIST VOL. IV

As a book worm, I always have a book glued to my hands or one inside my bag…spending most of my free time reading and book buying (if you ask me those are two different hobbies). As per every year together with Literatura.mk, I am sharing with you my winter reading list. Books that I recently read and I think are worth and fun reading.

The list ranges from young adult to self-help to mysteries to autobiographies. Let’s jump to it.


Како некој што е опседнат со книги, и секогаш имам книга залепена во раката или во торбата…поминувајќи го поголемиот дел од моето слободно време читајќи или купувајќи книги (ако ме прашате мене ова се два различни хобија). Како и секоја година заедно со Литература.мк споделувам со вас мојата зимска листа за читање. Книги кои неодамна сум ги прочитала и кои сметам дека вредат или се интересни за читање.

На листата се наоѓаат од книги за тинејџери до книги за само помош, мистерии и автобиографии. Ајде да почнеме.

Let it snow (young adult)- John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle 

John Green was the author of my high school days, actually I read this book while in high school, borrowed it from my exchange friend from Switzerland (we were swapping books). Decided to put it in this years reading list, as I know there are some teenagers following me. Let it Snow is an anthology of three short stories, all tied together by a thread. This short story collection is perfect for you if you are looking for a light and fun Christmas read. The stories are sometimes hilarious, sometimes sweet, slightly crazy, full of lovable characters (and pigs), provide you with a nice Christmas/winter feeling.


Нека снежи (книга за млади)- Џон Грин, Морин Џонсон, Лаурен Миракл

Џон Грин беше авторот на моите средношколски денови, оваа книга ја прочитав додека бев во средно, ја позајмив од мојата пријателка од школската размена во Швајцарија (се разменувавме со книги). Одлучив да ја ставам на листата, бидејќи знам дека има и тинејџери кои ме следат. Нека снежи е збирка од 3 кратки приказни, сиде споени. Оваа колекција на кратки приказни е совршена доколку барарте лесна и забавна книга за читање во празничниот период. Приказните се на моменти пресмешни, слатки, малку налудничави, полни со ликови (и прасиња) во кои ќе се заљубите, и даваат еден убаво Божиќно и зимско чувство.

Ask Again, Yes (fiction)- Mary Beth Keane 

Brian Stanhope and Francis Gleeson are friends, but perhaps “friends” is an inaccurate word to use. They moved into neighboring homes in the small town of Gillam with their respective new brides, Anne and Lena. Francis’s youngest daughter, Kate, and Brian’s only son, Peter, sought true friendship, but tragedy found them first and caused them to be set apart. Years later they reconnect, throwing away the past and diving into the future. A book that covers topics that are not that common in literature such as mental health, depression, miss-carriage. I found this book very moving.  


Прашај ме повторно, ќе ти речам „да“ (фикција)- Мери Бет Кин

Брајан Станхоп и Франсис Глисон се пријатели, можеби повеќе „познаници“. Се преселуваат во иста населба во малото гратче Гилам со нивните нови невести Ана и Лена. Најмладата ќерка на Франсис, Кејт и единствениот син на Брајан, Петар стануваат најдобри пријатели се до моментот кога ќе се случи трагедија што прави да се разделат. Години подоцна тие се поврзуваат, го отфрлаат минатото и стремат кон иднината. Книга која опфаќа теми кои не се толку присутни во литерутарата како ментално здравје и растројства, депресија, спонтан абортус. 

Cilka’s Journey (fiction/historical)- Heather Morris 

Sequel of “The tattooist of Auschwitz”, a book that I absolutely loved. This one is not fully based on the actual story, rather a mix of fiction and non-fiction. This book cover’s Cilka’s journey from 1942 when she was deported to Auschwitz-Birkenau, where she was raped and sexually abused by SS officers. After years there she is freed when Germany capitulates, but shortly after she is charged for spying and sent to a prison camp in Siberia, where she faces the horrors again. I loved loved loved this book. This is a historical novel and there are some graphic scenes that are dark. This book was a lot darker than The Tattooist of Auschwitz. This book can be read as a standalone. It is an emotional read. 


Патешествието на Цилка (фикција/историја)- Хедер Морис

Втор дел од „Тетовирачот на Аушвиц“, книга која многу ми се допадна. Оваа книга не е целосно напишана по вистинската приказна, повеќе е комбинација од фикција и реалност. Книгата е за патешествието на Цилка од 1942 година кога била депортирана во Аушвиц-Биркенау, каде беше силувана и сексуално вознемирувана од офицерите на СС. Години подоцна таа е ослободена кога Германија капитулира, но кратко потоа таа е обвинета за шпионажа и испратена во затворски камп на Сибир каде повторно се соочува со хорорите. Многу многу ми се допадна оваа книга. Историски роман со сцени кои се доста мрачни. Оваа книга е далеку помрачна и повознемирувачка од „Тетовирачот на Аушвиц“. Книгата може да биде прочитана и без претходно да сте ја прочитале „Тетовирачот на Аушвиц“,. Дефинитивно многу емоционална книга.

Normal People (fiction/romance)- Sally Rooney 

An easy book to read, although the character development is not anything spectacular, I still enjoyed reading this book. Very millennial and adequate for people in late teens and early 20’s. A very depressing and lonely love story between Connell and Marianne, quiet relatable for relationships today. I did enjoy it, and found myself connecting with the characters. 


Нормални луѓе (фикција/романса)- Сали Руни

Лесна книга за читање, иако развивањето на ликовите не е ништо спектакуларно, сепак ми се допадна оваа книга. Доста милениумска и адекватна за луѓе во доцни тинејџерски години и рани 20ти. Доста депресивна и осамена љубовна приказна помеѓу Конел и Мариан, доста точна за врските денес. Ми се допадна, и се пронајдов себеси како се приврзувам со ликовите.

The Eyes of Darkness (thriller)- Dean Koontz 

The thriller/mystery book that predicted to COVID virus and outbreak. The story of Tina Evans, former show girl, working as a show director in Las Vegas. A year ago her son Danny died in a peculiar accident while on a field trip, ever since she has been struggling to cope with it. When, she finally starts coping she notices weird things happening around and indications that her son is actually alive. Which sets her on a dangerous mission to discover the truth. A sci-fi thriller, reminded me a bit of the show “Stranger Things”, but enjoyed reading it.


Очи на темнината (трилер)- Дин Кунц

Трилерот/мистеријата кој на некој начин го предвидете КОВИД вирусот и неговото ширење. Приказната на Тина Еванс, поранешна шоу девојка која сега работи како продуцент во Лас Вегас. Пред година дена таа го губи нејзниот син во чудна несреќа додека е на екскурзија, од тогаш таа има потешкотии да се соочи сотоа. Кога, конечно таа се справува со загубата почнуваат чудни работи да се случуваат што покажуваат дека нејзиниот син е жив. Таа започнува опасна мисија да ја дознае вистината. Sci-fi трилер, кој ме потсети малку на “Stranger Things” серијата, но ми се допадна книгата.

The Boy from the Woods (mystery)- Harlan Coben 

Two teenagers go missing in a suburb in New Jersey, one dirty politician and secrets that can do great damage. Hester Crimstein is a top notch lawyer in NYC when her teenage grandson asks her for help regarding a classmate of his, she sets to find out what happens. The plot focuses of the two teenagers going missing, but unravels many other secrets from the past. A good, easy to follow mystery from Coben. 


Момчето од шумата (мистерија)- Харлан Кобен

Две исчезнувања на тинејџери од предргадие во Њу Јерси, еден валкан политичар и тајни кои можат да направат огромни штети. Хестер Кримстајн е позната адвокатка во Њу Јорк, кога нејзниот вкун тинејџер ќе побара помош во врска со исчеснување на неговва соученичка, таа почнува потрага да виде што се случува. Преплетот се фокусира на два тинејџери кои изчезнуваат, но се откриваат и други тајни од минатото. Добра и лесна за читање мистерија од Кобен.

Why we sleep (self-help)- Matthew Walker, PhD 

This book was on Bill Gates reading list for 2020 so I had to get it. This book is highly readable but contains stunning information I’d never seen anywhere else (and includes numerous references to serious primary literature). An explanation of why sleep is important and emphasis on all the health issues that irregular or poor sleep can cause. Really really liked this book.


Зошто спиеме (само-помош)- Метју Вокер, Др.

Оваа книга беше на листата за читање на Бил Гејтс за 2020, така што морав да ја земам. Оваа книга е доста читлива иако состои голем број на информации што ги немам видено никаде (исто така се е поддржано од сериозна примарна литерутура). Објаснување зошто спиењето е важно и акцент на сите здравствени проблеми што можат да се јават од нерегуларно или лошо спиење. Многу многу ми се допадна оваа книга.

Brave, Not Perfect: Fear Less, Fail More, and Live Bolder (self-help)- Reshma Saujani 

Saujani is famous for her TED Talk she did a couple of years ago, and running for New York Senate and founder of international organization “Girls who code”. This book is on women empowerment and becoming more fearless and leaving our comfort zone. The beginning of the book really captured my attention, and I even found myself in some examples. Towards the end it becomes very repetitive, which made me kinda skim through. But, definitely caught something that will help me in the future.


Храбри наместо совршени (само-помош)- Решма Суџани

Суџани е позната за нејзиниот говор на ТЕД талкс кој го направи пред неколку години, тоа што се кандидира за сенатот и основач на интернационалната организација „Девојки кои програмираат“. Книга е за покренување на женската моќ и како да се станеме похрабри и да ја напуштиме нашата зона на комфорт. Почетокот на книгата ми го привлече вниманието, дури и се пронајдов во некои од примерите. До крајот некако стана доста репететивна, што ме натера на брзина да ја пролистам. Но, дефинитивно имаше делови кои би ми помогнале во иднина.

The Ride of a Lifetime (autobiography)- Robert Iger 

The CEO of Disney, Robert Iger is definitely one very inspiring person. I read the book in one sitting. A glance of Iger’s life from his days in ABC, to becoming president of ABC when it got acquired by Capital Cities, and then his journey when Disney acquired ABC and Capital Cities. The acquisition processes behind Lucas films, Pixar, Marvel and 20th Century Fox. A very inspiring life and story.


Возење на животот (автобиографија)- Робер Ајгер

Генералниот директор на Дизни, Роберт Ајгер е дефинитивно една многу инспиративна личност. Ја прочитав книгата во едно седнување. Поглед на животот на Ајгер од неговите почетоци во ABC, па потоа како претседател на ABC кога беа купени од Capital Cities, и потоа неговото патешествие кога Дизни ги купи ABC и Capital Cities. Процесот на купување на Лукас филм, Пиксар, Марвел и 20th Century Fox. Многу инспиративен живот и приказна.

Photography: Simone Kalica