SEPTEMBER 14, 2020 / EUROPE, POLAND, TRAVELS

TRIP TO KRAKÓW

First time ever visiting Krakow and Poland. It was a very last minute trip, that up until we landed in Warsaw we didn’t know whether we would enter or not due to all the travel bans and restrictions because of COVID-19. Thankfully, all went well and our trip began.

I have to admit traveling after almost 6 months of just being home (and traveling within the country) it felt surreal. Especially flying, empty airports, no queues, so many checks it was a very odd feeling.


Прв пат ги посетувам Краков и Полска. Беше патување организирано во последен момент, и за кое се додека не слетавме во Варшава не знаевме дали воопшто ќе добиеме влез поради сите забрани и рестрикции ради КОВИД-19. За среќа се помина во ред и нашето патување започна.

Мора да признаам дека повторно да се патува после 6 месеци седење дома беше нереално. Особено патување со авион, празни аеродроми, без гужви, еден куп контроли доста чудно.

Being a last minute trip, I didn’t plan much in advance or research, so my expectations were not high, to be honest I envisioned Poland as a very industrial country that has not much to offer. But, I was completely wrong. I absolutely LOVED IT. The country is absolutely beautiful, people were very friendly and nice, the food delicious, so many history, sights, museum, the architecture was beautiful…multiple times throughout the trip I considered moving to Poland.

Krakow is Poland’s biggest tourist city, as well as a students town home of the famous Jagiellonian University. The city is small but charming, medieval architecture, castles, parks, delicious food and so on.


Со тоа што беше патување во последен момент, не испланирав многу однапред ниту пак истражив за местата и земјата, така што моите очекувања не беа високи, да бидам искрена ја замислував Полска како многу индустриска држава која нема многу што да понуди. Но бев голема грешка, после недела дена поминати во Полска се заљубив во државата. Земјата е преубава, луѓето беа многу љубезни и фини, храната превкусна, толку многу историја, места за посета, музеи, архитектура…неколку пати за време на патувањето размислував да се преселам во Полска.

Краков е најтуристичкиот град во Полска како и студентски град, дом на познатиот Јангелонски универзитет. Градот е мал но пресладок, средновековна архитектура, замоци, паркови, превкусна храна…

Getting around:

Krakow is fairly small, you can go from place to place easily by foot as everything is within a walking distance, if you don’t fancy walking a great alternative are the electric scooters you can rent with an app. Also, Uber is extremely cheap, so for the sights outside the city I went with an Uber.


Краков е доста мал, така да од едно на друго место можете да одите пеш, повеќето атракции се блиску и околу центарот, доколку не сакате да пешачите алтернатива е да изнајмите електирчен тротинет преку апликација. Исто така Убер е релативно ефтин, така што за атракциите надвор од градот користевме Убер.

Where to stay:

I would recommend staying near the city center, for convenience. Hotels were very inexpensive in Krakow (might be due to covid-19 tho). I stayed at Hotel Europejski near the main train station, it was just a 5 minute walk from the city center. The location was superb, the hotel is a bit worn down but it had a lovely vintage vibe.


Мој совет е да престојувате блиску до центарот. Хотелите се доста ефтини во Краков (можеби ова е поради КОВИД-19). Јас престојував во Хотел Еуропејски блиску до главната железничка станица, беше на само 5 минути пешки до стариот град. Локацијата беше одлична, хотелот беше малку стар но имаше прекрасен витиџ вајб.

Must see’s:

Wawel Castle- One of the most important landmarks of Krakow is the Wawel Castle, its architecture is a mix of gothic, romanesque, early baroque and renaissance. You can enter the castle and explore, the cathedral next to it and the gardens.


еден од најважните знаменитости на Краков, е замокот Вавел, микс од готска, рана барокна и ренесансна архитектура. Можете да го посетите замокот, катедралата и градините.

 

 

Auschwitz-Birkenau- I don’t think there is a person that doesn’t know about the holocaust and the terrors that happened during WWII. Auschwitz was the biggest concentration camp where more than 1.3 million people were killed (men, women, kids). Auschwitz-Birkenau is around a 2 hour bus ride from Krakow (there are many buses available going every few hours). We went on a self guided tour (which was free, just had to book our tickets online a few days before). Besides the camp sites, there are multiple exhibitions that show the horrors that were happening there, A very sad and morbid landmark.


Мислам дека нема човек кој не знае за холокаустот и теророт кој се случуваше за време на ВСВ. Аушвиц беше најголемиот концентрационен камп каде повеќе од 1.3 милиони луѓе беа убиени (мажи, жени, деца). Аушвиц-Биркенау е на околу 2 часа оддалеченост од Краков (има автобуси кои одат, и ги има на секои неколку часа). Ние отидовме на тура без водич (која беше бесплатна, само што требаше да резервираме карти онлајн неколку дена пред тоа). Освен кампот, има и некоку изложби кои го покажуваат хоророт што се случуваше таму.

 

Wieliczka Salt Mine- just 20 minutes outside of Krakow is Wieliczka Salt Mine, an UNESCO heritage. Wieliczka is a salt mine that was operating from the 13th century till 1997. Today it is a museum and a major tourist attraction. The mine goes 300 meters underground and has more than 200km of passages. It’s a whole underground city. With many chambers, cathedral and what not. An unbelievable man made sight.


на само 20 минути надвор од Кракоњ е Виеличка рудникот за сол, УНЕСКО наследство. Виеличка е рудник за сол кој датира од 13ти век и до 1997 година бил во функција. Денес е музеј и огромна туристичка атракција. Рудникот е во длабочина од 300 метри под земја и има повеќе од 200км во патеки. Е цел град под земја. Со голем дел на соби, катедрали и што уште не. Нереална атракција направена од човек.


Kazimierz- also known as the Jewish ghetto is in the south part of the city, a bit further than the old city. This part is very alternative and hipster, reminded me a lot of Berlin actually. There are so many things to do here from visiting synagogues, monuments, museums (Schindlers Factory is in this area), cafe and restaurants.


познато и како еврејското гето се наоѓа во јужниот дел од градот, малку подалеку од стариот град. Овој дел е многу алтернативен и хипстерски, ме потсети многу на Берлин. Има многу работи да се видат и прошетаат, синагоги, споменици, музеи (фабриката на Шиндлер е во овој дел), кафичи и ресторани.

 

St. Mary’s Basilica- located on the square in the old town St. Mary’s Basilica is a gorgeous brick built in gothic style cathedral. You can enter the cathedral is absolutely magnificent.


лоцирана на плоштадот во стариот град е базиликата на Св. Марија, прекрасна градба во готски стил. Може да се посети катедралата која е прекрасна.

Must do’s:

Explore the Old Town- the old town of Krakow is like a town straight from a fairytale. Medieval architecture, all kinds of shops, horse carriages and the gorgeous St. Mary’s Basilica. The square is beautiful, right on it is the Sukknica market which has dozens of souvenir shops most selling hand crafted things.


Истражете го стартиот град- стариот град на Краков е како гратче од приказните. Средновековна архитектура, продавници, кочии со коњи и прекрасната базилика Св. Марија. Плоштадот е прекрасен, на него се наоѓа и пазарот Сукница кој има еден куп продавнички со сувенири кои продаваат рачно изработени работи.

Hear the trumpet call- the trumpets play every hour from the tower of St. Mary’s Basilica. The story behind this tradition dating back from the 13th century in homage to the trumpeter who was shot while sounding the alarm before the Mongol invasion.


Слушнете го звукот на трубата- секој час свири труба од кулата на базиликата Св. Марија. Приказната зад оваа традиција датира од 13ти век во чест на трубачот кој бил застрелан додека давал сигнал за нападот од Монголите.

Tour Schindler’s Factory- located in the Kazimierz district is the Schindlers factory museum. The museum opened a few years ago (actually the museum is not on the grounds of the factory, the factory is a bit further). Many of you might have watched Spielberg’s movie The Schindler List which basically somewhat tells the story of Oskar Schindler. The museum is worth a visit, although it’s quiet disturbing and morbid. Besides the factory there is a lot of information about the Jewish community in Poland prior to WWII as well as Poland during the war.


Тура низ фабриката на Шиндлер- лоциран во дистриктот Казимиерз е музејот за Шиндлеровата фабрика. Музејот е отворен пред неколку години (всушност музејот не се наоѓа точно каде пто била фабриката туку во непосредна близина). Некои од вас можеби го имате гледано филмот The Schindler List од Спилберг, кој на некој начин ја кажува приказната на Оскар Шиндлер. Музејот вреди да се посети, иако е морбиден и вознемирувачки. Освен фабриката има доста информации за евреите во Полска пред ВСВ и за Полска во текот на војната.

Visit the Underground Museum- located under the market on the main square in the old town. A museum about the history of Krakow. A very interesting museum, a chance to see the original artifacts from the first buildings on the territory of today’s Krakow.


посетете го подземниот музеј- се наоѓа под пазарот на плоштадот во стариот град. Музеј за настанокот и историјата на Краков. Доста интересно искуство, можност да се видат оригинал ископини од првите градби на територијата на денешен Краков.

Pierogarnia Krakowiacy

Pierogarnia Krakowiacy

perfect for: lunch

what to eat: pierogi

Pod Wawelem

perfect for: lunch

what to eat: potato pancakes with goulash, hunter’s stew

Morskie Oko

Morskie Oko

perfect for: lunch

what to eat: tomato soup, potato pancake with goulash

Krowarzywa Vegan Burgers

perfect for: vegans, late night food

what to eat: any of their burgers and their sweet potato fries

Cafe Camelot

 

Pod Aniolami

perfect for: dinner

what to try: anything

Cafe Camelot

perfect for: breakfast, brunch, lunch, dinner & coffee

what to eat: EVERYTHING

perfect for: drinks

what to try: choose the 6 vodka tasting menu

Wodka Cafe Bar

Pijalnia Czekolady E. Wedel

perfect for: coffee and/or dessert

what to try: their chocolate tasting menu