JANUARY 1, 2018/ LIFESTYLE

GOODBYE 2017

We are here.

In the moment of drawing the last line with which we let go of the baggage from the last 365 days.
To say goodbye and let go of what is left from the not so good things and with a smile to remember all the good words and actions, reasons enough to celebrate the New Year, that feels like a personal magical reset.
The end of the old and the start of the New Year for many is like a birthday, a true moment of recapitulation on what we did, how much we changed, and what we genuinely want in the next 12 months.

If you want to make a small analysis of the last year and the goals for the next, here is a little help, answer the following questions:

Which photographs sums up 2017?

What was the biggest inspiration the past year?

What did you gain?

What did you lose?

On what should you devote more time?

What goals are important for your career?

Answer honestly tangled in the state of euphoria from all the holidays, while the Christmas lights still flicker, with a view of the ornaments on the Christmas tree in your favorite winter pajamas.

Here is my summary of the year, 2017 was truly an eventful year for me…

2 tough, but successful year at university in London

1 year filled with extremely interesting events with my blog

Many interviews and successful campaigns

22 flights

8 travels to new interesting destinations

Kept continuity to a tradition: every Sunday without an excuse was reserved for brunch, 52 in total

1 big loss, of my dear Ari

But, with family, loved one and friends everything was easier

All in all, it was a special year.

I am grateful for everything I have, and satisfied with everything I achieved.
I am especially grateful for the support I receive from all of You, that encourage me to keep doing what I love and I am passionate about.

Thank you and may the New Year be happy!


Тука сме.

Во мигот на подвлекување на цртата после која олеснуваме од товарот на претходните 365 денови.
Да се исправиме и да ги истресеме остатоците од сите помалку убави нешта и со насмевка да се потстетиме на убавите зборови и дела, сосем доволно причини да и наздравиме на Новата Година која некако личи на волшебно ресетирање.
Крајот на старата и почетокот на Новата Година за многумина е како роденден, вистински момент на рекапитулација  што сме направиле, колку сме се промениле, што искрено си посакуваме за следните 12 месеци.

Ако сакате да направите мала анализа на изминатата година и на целите за идната, еве олеснување, одговорете на следните прашања:

Кој се фотографиите кои ја сумираат 2017 година?

Што беше најголема инспирација во изминатата година?

Што доби?

Што загуби?

На што треба да посветиш повеќе време?

Кои цели се важни за твојата кариера?

Одговорете искрено заплиснати од еуфоријата на боите на празниците, додека трепкаат новогодишните светилки, со поглед кон познатите украси на елката во најдрагите зимски пижами.

Еве го мојот збир за изминатата година, 2017 за мене беше вистински интензивна година…..

2 напорна, но успешна универзитетска година во Лондон

1 година на исклучително забавни активности поврзани со мојот блог

Многу интервјуа и реализирани кампањи

22 авионски лета

8 Патувања на нови интересни дестинации

Одржав континуитет на еден мал ритуал: секоја недела без исклучок беше резервирана за бранч, вкупно 52

1 најголема загуба, на мојот драг Ари

Но, со семејството, саканиот и пријателите се беше полесно

Кога ќе се земе се, ова беше посебна година.

Благодарна сум на се што имам и задоволна сум за се што направив.
Посебно ми е драга поддршката од сите Вас, кои ме охрабрувате во ова што го правам, со особена страст.
Затоа…Ви благодарам и нека биде Среќна Новата.

 

Photo credit: Simona Kalica