JUNE 17, 2020 / LIFESTYLE

SUMMER READING LIST VOL. IV

It’s that time of the year when I share my summer reading list. It’s 3 years in a row that I’ve been doing my annual summer and winter reading list, and it is one of the posts I enjoy the most writing it. This year again with Literatura.mk I created my summer 2020 list, continue reading to see my choices.


Повторно е тоа време од годината кога ја споделувам мојата летна листа со книги за читање ова лето. Веќе 3 години по ред ги објавувам моите летни и зимски листи, и е дефинитивно еден од постовите коие најмногу обожувам да го пишувам. Оваа година повторно со Литература.мк ја креирав мојата листа на книги за лето 2020, продолжете со читање за да дознаете кои книги се најдоја на листата.

Room with a view (classic)- E. M. Forster

Can’t do a reading list without a classic. This time I chose Room with a view from E. M. Forster a very easy and heartwarming classic. Set in the early 1900’s two Englishwomen go to Florence for a vacation. Lucy- the main heroin meets a young men who will turn her world upside down. After the vacation Lucy returns to England, and shortly after that gets engaged, but soon after discovers that her heart lies in a different place.


Соба со поглед (класик)- Е. М. Фортстер

Не може да има листа за читање без барем еден класик. овој пат ја избрав „Соба со поглед“ од Е.М.Форстер, доста лесна за читање и дефинитивно ќе ви го затопли срцето. Се случува во раната 1900 година кога две Британки одат фор Фиренца на одмор. Луси- главната хероина се запознава со еден млад човек кој ќе и го сврти светот наопаку. После одморот Луси се враќа во Англија и кратко после тоа се вери, но брзо сфаќа дека нејзиното срце лежи на друго место.

Daisy Jones and The Six (fiction)- Taylor Jenkins Reid

One of my favorite books I’ve read so far this year. A fiction written so good, that I was very sure it was a non fiction one, and even googled the band. Set in the 70’s the story revolves around a rock band that soon becomes one of the most successful and popular bands of that era, however the popularity and success last very shortly. An inside look into the lives of all the band members their egos, dreams, emotional turmoils, dark sides and secrets.  A must read!


 

Дејзи Џонс ен Д сикс (фикција)-Тејлор Џенкис Рејд

Една од моите омилени книги кои ги имам прочитано оваа година. Фикција толку добро напишана, што бев сигурна дека е вистинска приказна, дури и го гуглав бендот. Приказната се одвива во 70тите и се работи за рок бенд кој многу брзо станува многу славен и многу успешен бенд за тоа време, но популарноста и успехот не траат многу долго. Sирнува во животите на сите членови на бендот нивните ега, соништа, емоции, мрачни страни и тајни. Книга што мора да ја прочитате!

The Help (fiction)- Kathryn Stockett

A tale on what it was like to be a negro maid during the civil rights movement in the 1960’s in the USA. Showing the relationship between white and black people and the complex spectrum of them, not just the hate, abuse and mistrust but also the love, dependence and attachment. A book that shows you and makes you think how people were treated in the South back then, and with all that is happening in today’s world are still being treated diffrently based on race and skin color.


Помошта (фикција)- Кетрин Стокет

Приказна за тоа како е да се биде црна слугинка во текот на движењето за човекови права во 1960тите во САД. Ја покажува врската помеѓу белците и црнците и комплексниот спектрум на истите, не само омрзата, малтретирањето и недовербата туку и љубовата, меѓу зависноста и приврзаноста. Книга кој а ќе ти покаже и ќе те натера да размислиш како луѓето биле третирани на југот тогаш, и со се што се случува во денешниот свет како некои луѓе се третираат различно поради нивната раса и боја на кожа.

An Octopus in my Ouzo (fiction)- Jennifer Barclay

A very easy, fast and super summerish read. Jennifer moves to a remote Greek island after a break up. Leaving her full time secure job to work freelance and live on an island. She describes her life on the island Tilos, her morning swims in the sea, the people she meets, the culture she encounters, the parties, the food, but also the downsides of living on a remote island. Anyway a lovely book.


Октопод во моето узо (фикција)-Џенифер Барклеј

Многу лесна, брза за читање и ултра летна книга. Џенифер се преселува на Грчки остров после раскинување. Ја напушта нејзината сигурна работа за да работи како фриленсер и да живее на остров. Го опишува нејзиниот живот на островот Тилос, нејзините утрински пливања во морето, луѓето кои ги запознава, културата, забавите, храната но исто и негативните страни на живеење на остров. Како и да е прекрасна книга.

My Mamma Mia Summer (fiction)- Annie Robertson

Another super summerish book. Laurel and her grandmother have always intended to visit the Greek island of Skopelos where Mamma Mia was filmed, but they were putting it off until it was no longer possible. When Laurel is forced to take holiday leave from work she decides to honour her grandmothers memory. From the minute she arrives in Skopelos we are introduced to so many interesting characters, breath taking scenery and so many references to Mamma Mia. A perfect summer read if you ask me.


Лето како во „Мама Миа“ (фикција)-Ани Робертсон

Уште една ултра летна книга. Лаурел и нејзината баба секогаш посакувале да ја посетат Грција и островот Скопелос каде што е сниман филмот Мама Миа, но го одоблекуваа патувањето се додека не беше возможно повеќе. Кога Лаурел мора да земе одмор од работа таа одлучува да ја испочитува нејзината баба. Од мигот кога стигнува на Скопелос ние сме запознаени со многу интересни ликови, прекрасни пејсажи и премногу референци од Мама Миа. Совршена летна книга ако ме прашувате мене.

Death on the Nile (crime/mystery)- Agatha Christie

Not one of my list can go by without a Christie mystery. This time she is taking us to hot and sunny Egypt and the Nile river. Once again Christie shows us very complex characters, and unpredictable plot twists. Hercule Poirot is on a cruise on the Nile, where he does not only need to solve one murder mystery but three.


Смрт на Нил (крими/мистерија)-Агата Кристи

Моја листа со книги не може да помине без барем една мистерија од Кристи. Овој пат таа не носи во топлиот и сончев Египет и реката Нил. Уште еднаш Кристи ни покажува многу комплекси ликови, и неочекувани пресврти. Херкул Поирот на крузот по реката Нил, не само што треба да реши едно убиство туку три.

What you did (mystery)- Claire McGowan

Six college friends gather after 25 years for a reunion. When one of the friends stumbles inside and claims that she has been raped by the husband of one of the friends, it puts all the relationship to the test and challenges who can be trusted. An intriguing mystery, that will keep you on the edge till the very end.


 

Што направи? (мистерија)- Клер Мекгован

Шест пријатели од факултет се собираат после 25 години повторно заедно. Кога една од пријателите ќе улета внатре и ќе тврди дека била силувана од страна на сопругот на една од пријателите, ги става на тест сите врски и на кого може да му се верува. Доста интересна мистерија, која ќе ве држи заинтригирана до самиот крај.

Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (history)- Jared Diamond

Another favorite book that I’ve read so far this year. This book left me literally mind blown (and I am not exaggerating). Similar concept to the famous Sapiens by Yuval Noah Harari, but for me this one is better. A brief history of the last 13,000 years combined in less than 500 pages. Retrospective of the development of human kind, agriculture, states, religions, animal domestication, diseases, wars etc. A great explanation of why today some countries are more advanced and more successful than others, the causes and reasons for it. A book that is a must read for everyone, and being a Pulitzer prize winner just adds how good this book is.


 

Пушки, бактерии и железо: Судбината на човековите општества (историја)- Џаред Дајмонд

Уште една омилена книга која до сега сум ја прочитала оваа година. Оваа книга ме остави буквално mind blown (и не претерувам). Сличен концепт како познатата Сапиенс од Јувал Ноа Харари, но за мене многу подобра. Кратка историја од последните 13,000 години ставени во помалку од 500 страни. Ретроспектива на развивањето на човекот, агрикултурата, државите, припитомување на животни, болести, војни итн. Одлично објаснето зоѓто денес некои земји се многу поразвиени и поуспешни од други, причини и објаснување за тоа. Книга која секој мора да ја прочита, фактот што е добитник на Пулицероба награда само докажува колку е добра.

Permanent Record (autobiography)- Edward Snowden

Starting off from his childhood and interests in computers and IT, his beginnings in coding and in detailed explained his career path to working for CIA and the story behind what lead him expose the US government mass surveillance program. A very interesting story to read about, although in some parts quiet dystopian still very fascinating.


Вечно досие (автобиографија)- Едвард Сноуден

Започнува со неговото детство и интересот за компјутери и ИТ, неговите почетоци во кодирањето и во детал објаснета неговата кариера и работење во ЦИА и која е што е она што го натера да ја открие бладата на САД за програмата за масовно следење. Доста интересна приказна која вреди да се прочита, иако во некои делови е доста дистопична сепак е фасцинантна.

Zen:The Art of Simple Living (self-help)- Shunmyo Masuno

Simple one page chapters with surprising good insight of the Japanese way of living and Zen. As a big fan of Japanese culture and way of living, I absolutely loved this book, a very good approach and advice on how to apply Buddhist approaches to everyday life.


 

Зен: Уметноста на Едноставното живеење (само помош)-Шунмио Масуно

Едноставни поглавја од по една страна со изненадувачки корисни совети околу Јапонскиот начин на живеење и Зен. Како голем фан на јапонската култура и начинот на живеење, многу ми се допадна оваа книга, доста добар пристап но и совети и како да ги искористиме во секојдневниот живот.