APRIL 23, 2020/ BEAUTY

SPRING IN MY HAIR

There are hairdressers that do their work in a routine and there are hairdressers that have creativity of their profession as a middle name. The second type is my Kiki- Kristina Serafimovska, that has been taking care for my hair in the past couple of years and to whom I dedicate this blogpost to.

 

She’s a person that is in love with her job, got her knowledge from the famous Panjkovikj Academy in Belgrade, that gave her the opportunity for her to show herself in a profession that has tough competition. For Kiki, there isn’t a finished story for knowledge. Italy and France are her common professional destinations, where when she first open her studio was a student in the workshops, for today to be the educator of young hairdressers on those same events. She is taking part in famous hairdresser shows around the world in Morocco, Serbia, Croatia, Italy etc. her next destination will be Spain.

At home she is well known, as the main hairdresser of Skopje Fashion Weekend, as a personal hairdresser to many famous people in the show business, as a dedicated professional for her everyday clients that have big trust in her and let her work her magic.

This spring my hair in the hands of Kike is going back to the 90’s, wavy hair that looks cool and simple. Sometimes the curls are in bigger volume, sometimes more discrete. But always perfect, because Kiki knows best what states bold for every look, and that is healthy hair, on which a hairstyle is just the cherry on the icing.
Има фризери кои професијата ја работат рутински и има и фризери кои креативноста на професијата ја имаат како средно име. Таква е мојата Кики Кристина Серафимовска, која повеќе години се грижи за мојата коса и на која го посветувам овој мој блог.

Таа е личност која е вљубеник во својата професија, образувана на познатата Пањковиќ Академија во Белград, која и ја даде можноста да се докаже во професијата во која има силна конкуренција. За Кики, нема завршена приказна со знаењето. Италија и Франција се нејзините вообичаени професионални дестинации каде во првите години по отварањето на нејзиното студио беше присутна како посетувач на обуки, за денес да биде едукатор на младите фризери во истите две земји, со што нејзината улога денес е со поинаква тежина. Учесник е на познати фризерски шоуа низ светот, Мароко, Србија, Хрватска, Италија итн. а следната професионална дестинација ќе и биде Шпанија. Дома е добро позната, како главен фризер на Модниот викенд во Скопје, како личен фризер на популарни личности од шоу бизнисот, како посветен професионалец на секојдневните клиенти кои со голема доверба се препуштаат на нејзината инспирација.

Оваа пролет мојата коса во рацете на Кики е враќање во стилот на 90тите, брановидната коса која делува опуштено и едноставно. Некогаш брановите се со поголем волумен, некогаш се подискретни, но секогаш перфектни, зошто Кики знае најдобро што е она што зборува впечатливо за изгледот, а тоа е здравата и негувана коса, на која фризурата е само конечен заклучок.

LATEST POST
LATEST VIDEO
CURRENT LOCATION
SUBSCRIBE