APRIL 30, 2017/ LIFESTYLE

CONCEPT WONDERLUST

Last year on the frequent street Makedonija opened an interesting multifunctional space, different from the neighboring cafes, representing a combination of the creativity of Macedonian designers through their pieces or accessories in a place that is actually a café in which you can enjoy your favorite drink.

Creativity and enjoyment under the name Wonderlust. In today’s post I am taking you  there.

I was attracted to this place by it’s name, which associates with the name of my blog Teona’s Wanderlust.

In the era of mass production and globalization, people are slowly going back to unique values and look for something special. For a longer time national tradition is more valued, and the objects created from artists are valued and wanted like never before.

The owners of Wonderlust got their ideas from their travels, admiring the way of which applied art has been presented in the world in combination with enjoying your cup of coffee or drink served perfectly. Therefore the name Wonderlust is totally reasonable, because the strong desire to travel and explore gives birth to beautiful ideas.

Wonderlust is a modern space, its interior designed by Pastelo using Punkt furniture, which unites a refreshing place with high quality Java Coffee that is specifically imported for the needs of this café and the chance to see the unique pieces from collections of Macedonian designers such as Jovana Filipovikj, Irina Tosheva, Ludus, Ivana Cvetkovska, Elektika…these are all reasons of why people of Skopje love this place


На фреквентната улица Македонија во Скопје минатата година се отвори еден интересен мултифункционален простор, различен од соседните локали, кој претставува спој на кретивноста на македонските дизајнери преку нивните парчиња облека или аксесоари во простор кое е всушност бистро во кое може да уживате во вашиот омилен пијалок.

Кретивност и уживање под името Wonderlust. Таму Ве носам со мојот денешен блог пост.

Мене тука ме привлече името на конецпт сторот, кој асоцира на мојот блог Teona wanderlust.

Во време на масовно производство и глобализација, луѓето полека се враќаат кон уникатните вредности и трагаат по нешто посебно. Во светот подолго време како се почитува локалната традиција, а предметите создадени од уметници се ценети и барани како никогаш порано.

Сопствениците на Wonderlust идејата ја добиле про своите патувања воодушевувајќи се од начинот како се презентира во светот применатата уметност во комбинацијата со уживање во шолја кафе или пијалок послужен на совршен начин. Затоа е сосем и оправдано името Wonderlust, зошто силната желба за патувања и откривања раѓа и вакви убави идеи. Wonderlust е современ простор ентериерно уреден од страна на тимот на Пастело користејќи мебел Пункт, кој обединува бистро за освежување со висококвалитетното Јава кафе кое се увезува специјално за потребите на ова бистро и можност да се разгледуваат уникатните модели од колекциите на македонските дизајнери Јована Филиповиќ, Ирина Тошева, Лудус, Ивана Цветковска, Еклектика…се се тоа причини зошто Скопјани го сакаат ова место.