JANUARY 15, 2017/ LIFESTYLE

SOPHISTICATED GASTRONOMIC CHARM

Lately there has been a global trend of boutique hotels, a name suggestion on something that is about small, an intimate space, with a specific offer and interior, as well as an individual approach to each guest which makes it different from other hotels, where each guest is just a number.

Today I am taking you on a lunch at the bistro bar in the Hotel ‘Bela Kuka’ a sophisticated boutique hotel, placed in a lovely building that implies a traditional architecture associated with Bitola. It is definitely one of the most charming hotels in Macedonia, a place where the spirit of time perfectly combines with modern comfort and the excellent service for guests with fine taste. Guests that are used to high standards, personalized service and comfort.

For me gastronomy is art, I am always on the side of the bold, innovative, and recognizable. Those kind who show direction, give hope and urge gastronomy, that others tend to follow.

When talking about gastronomical offers, ‘Bela Kuka’ will fulfill the expectations of all the hedonists and will remain in their best memories. In ‘Bela Kuka’ quality is above quantity. In every plate the presence of Mediterranean and national cuisine, but also from famous European cuisine. And if love comes through the stomach, this will be proven here to you by their fantastic dishes.

Beside the magnificent variety of food and drinks, guests enjoy in the beautifully thought interior where traditional and modern time meet.

If you come to Bitola, may ‘Bela Kuka’ be your home away from home or if you live in Bitola, that without doubt it will be one of your favorite places.


Во светската туристичка понуда веќе некое време е воочлив новиот тренд на бутик хотели, сликовито име кое сугерира дека се работи за мали, интимни простори, со специфична понуда и уредување, како и индивидуален пристап кон секој гостин со што значајно се разликуваат од стандардните хотели во кои гостинот често е само број.

Денес Ве водам на ручек во бистро барот на  Хотелот Бела куќа, софистициран бутик хотел сместен во прекрасна градба која асоцира на архитектура со вековна традиција во Битола. Дефинитивно еден од најшармантните хотели во Македонија, место каде што духот на времето совршено се соединува со модерната удобност и одличната услуга за гости со истенчен вкус, кои се навикнале на врвна, персонализирана услуга и елегантна удобност.

За мене гастрономијата е уметност. Секогаш сум на страната на на храбрите, иновативните и препознатливите. Оние кои се своевиден светилник кои покажуваат правец, даваат надеж и повикуваат на следни гастрономски патувања, кои другите се обидуваат да ги следат.

Кога станува збор за гастрономската понуда, Белата куќа ќе ги исполни очекувањата на сите хедонисти и ќе им остане во најдобро сеќавање.

Во Белата куќа квалитетот е над квантитетот. Тие во секоја чинија ги носат благодетите и на Медитеранот и на националната кујна, но и на познатите Европски специјалитети. И ако љубовта доаѓа преку желудникот, тоа во Белата куќа ќе Ви го докажат со фантастичниот вкус на нивните јадења.

Освен во волшебната понуда на храна и пијалоци, гостите уживаат и во внимателно осмислениот ентериер во кои се сретнуваат традицијата и модерното време.

Ако доаѓате во Битола, Белата куќа нека биде Вашиот дом далеку од дома или ако живеете во Битола, тогаш таа без сомнение е Вашето омилено место.

Photo credit: Simona Kalica