NOVEMBER 3, 2019 / EUROPE, MALTA, TRAVELS

DISCOVERING THE BEAUTY OF MALTA: 5 DAY ITINERARY

Europe’s smallest nation , located in the Mediterranean between Italy and Africa, is the charming island of Malta. With just a population of less than 500,000 people. In recent times Malta has become a very popular destination amongst travelers. Although many think that it is a summer destination, I will say to avoid it at all costs in summer and visit it during the fall and early spring. Continue reading for all the insights of this trip.

 

When I got invited by the travel agency Aries to take part in their Malta trip, I couldn’t say no. The first reason was because of the good reputation of the agency for organizing great trips that are a combination of cultural, historical and natural sights. And the second reason was that I’ve actually never been to Malta, so it was a perfect opportunity to check it out of my “Places I want to visit” list.

Malta is a stunning place of its own, with many pre-historic cities, medieval fortresses, mixture of many cultures and traditions, a lot and I mean a lot of history, turquoise waters, hidden caves, and many many more. It is definitely an island for everyone.


Најмалата Европска нација, лоцирана на Медитеранот помеѓу Италија и Африка, е слаткиот остров Малта. Со популација од помалку од 500,000 жители. Последните неколку години Малта стана доста популарна дестинација за патување. Иако многу мислат дека е летна дестинација, јас би рекла да ја избегнувате во лета и да ја посетите во есен или пролет. Продолжете да читате за повеќе информации и совети за Малта.

Кога ме поканија од туристичката агенција Ариес да им се приклучам на нивната тура во Малта, не можев да кажам не. Првата причина беше поради добрата репутација на агенцијата за организирање на патувања кои се комбинација од културни, историски и природни знаменитости. А втората причина беше поради фактот што никогаш не сум била на Малта, така да беше одлична можност да ја посетам и да ја пречкртам од мојта ,,места кои сакам да ги посетам” листа.

Малта е прекрасно место, со многу праисториски градови, средновековни замоци, спој на повеќе култури и традиции, многу многу историја, тиркизни води, скриени пештери и уште многу други работи. Дефинитивно е од оние места каде што секој може да се пронајде.

Getting around:

Malta is fairly small, you can walk in all cities by foot and it only takes 20-45 minutes to drive from one city to another. The neighboring islands are just a couple of minutes ferry boat ride. You can use public transport or organized tours with transport- which is a better option, since public transport can be over crowded and it’s much slower.


Малта е доста мала, така што низ градовите можите да ги минувате сите знаменитости пешки, градовите еден од друг се оддалечени 20-45 минути. Соседните острови се само на неколку минути со брод. Можете да користите јавен превоз или организиран превоз од тури- што е подобра опција, затоа што знае да има многу гужва во јавниот превоз а и е доста побавен.

Where to stay:

We stayed at Hotel Santana in Buggiba, which is in the northern part of the island in the St. Paul’s Bay area. The hotel is really nice, the rooms were very clean and spacious, the location was also perfect. Just a few minutes walk to local restaurants and cafes, the bus station is just a 2 minute walk as well.


Ние престојувавме во хотел Сантата во местото Буџиба, кој е во северниот дел од островот во заливот на Св. Павле. Хотелот беше одличен, собите беа доста големи и чисти. Локацијата беше совршена, само на неколку минути имате продавници, ресторани и кафулиња, и автобуската станица е на само 2 минути пешки.

Must see’s:

Valletta- Did you knew that Valletta is one of the first cities to be named a UNESCO heritage, the small capital city of Malta hold a great number of historical sights, churches, colorful balconies…it’s definitely a must see when visiting Malta.


дали знаевте дека Валета е еден од првите градови кој беше именуван светско наследство на УНЕСКО, малиот главен град на Малта има голем број на историски атракции, цркви, балкони во најразлични бои…и е дефинитивно нешто што не смеете да го пропуштите кога ќе ја посетите Малта.

Mdina- it is the oldest city on Malta, and it used to be the country’s capital before Valletta. Mdina definitely left me speechless. The small town, that today is populated by 300 people is like straight from a fairytale. Medieval fortress surrounds the city, the small narrow streets are like a maze, you see horse carriages passing by and beautiful architecture.


е најстариот град на Малта, и пред Валета служеше за главен град на Малта. Мдина ме остави без зборови. Малото градче, кое денес брои 300 жители изгледа како да излегло од некоја приказна. Средновековни ѕидини го опкружуваат градот, мали тесни улички кои наликуваат на лавиринт, кочии со коњи и прекрасна архитектура.

Dwerja- located on the sisterly island of Malta- Gozo, is the Dwerja bay. Another UNESCO Heritage site of Malta. The Dwerja bay is famous for its breathtaking nature, fossils from the underwater world and small fisherman villages.


лоцирана на сестринскиот остров на Малта- Гозо е крајбрежјето Дверја. Уште едно светско наследство на УНЕСКО. Крајбрежјето Дверја е познато по природата која ќе ве остави без здив, фосили од подводниот свет и мали рибарски селца.

Blue Lagoon- between the islands of Comino and Cominito is the famous Blue Lagoon, known for the turquoise clear water. To be completely honest, I viewed this place as only good for photos. The islands of Comino and Cominito are visited but way too many people that they can accommodate. Another downside is that there are no cafes or restaurants, and you will have to sit on the ground or on a rock.


помеѓу островите Комино и Коминито се наоѓа познатата плава лагуна, позната по тиркизната боја и чистата вода. Да бидам целосно искрена, ова место ми се допадна само за фотографирање. Островите Комино и Коминито се посетени од премногу туристи одколку што можат да сместам. Уште една маана е тоа што нема каде да се седне, бидејќи нема ниту еден ресторан или кафуле. селца.

Citadella Gozo- located in the capital city of Gozo, Victoria. During the medieval period it was used as a castle and refugee for the citizens of Gozo during the wars. Today the church is open for visitors, there are various souvenir shops, and you have a beautiful view over Gozo.


се наоѓа во главниот град на Гозо, Викторија. Во средниот век служела како замок и засолниште на жителите од Гозо за време на бојните. Денес црквата е отворена за посетители и има голем број на продавници со сувенири, како и прекрасен поглед над Гозо.

Popeye Village- was used as the film set for the musical “Popeye” in the 1980’s, and today is a theme park. Unfortunately, we didn’t have time to go. But if you have time definitely go.


местото каде што е сниман мјузиклот ,,Попај” во 1980 година, денес е забавен парк. За жал немавме време да го посетиме, но доколку имате дефинитивно одете.

Must do’s:

Find the most beautiful door in Mdina- hidden in one of the many narrow streets, is this beautiful blue door surrounded by flowers.


Најдете ја најубавата врата во Мдина- скриена во една од многуте тесни улички е оваа прекрасна небесно сина врата опкружена со цветови.

Enjoy the view over Grand Harbor- the best view over the Grand Harbour in Valletta is from the Upper Barrakka Gardens.


Уживајте во погледот врз Grand Harbor- најдобриот поглед на Grand Harbor во Валета е од Upper Barrakka градините..

Get lost in the streets of Valletta- every street is unique in its own way, filled with cute little restaurants, cafes, shops and what not. You can easily spend a couple of hours wondering the streets.


Изгубете се во улиците на Валета- секоја улица е уникатна на свој начин, полна со слатки мали ресторанчоња, кафулиња, продавници и што уште не. Можете слободно да поминете неколку часа истаражувајќи ги улиците.

Island hopping- the Maltese archipelago is consistent of many smaller islands. Definitely spend one day island hopping. My favorite to visit is Gozo


,,Скокање” од еден остров на друг- Малтешкиот архипелаг е составен од многу мали острови. Обавезно искористете еден ден во посетување на некои од островите, мој фаворит е Гозо.

Go back to medieval times- wherever you go around Malta you will be taken back to medieval times, almost every city has its own fortress and you can still fell the presence of knights.


Вратете се назад во средниот век- каде и да одите на Малта ќе бидете вратени назад во средниот век, скоро секој град има свој замок и ѕидини, лесно може да го почуствувате присуството на витези и ден денес.

Where to eat & must tries:

Vinnie’s Restaurant

perfect for: dinner

what to eat: Penne Maltenese

Fontanilla

perfect for: coffee and dessert

what to eat: Dark chocolate cake

Caffe Cordina

perfect for: light snack

what to eat: Pastizzi

Уште едно прекрасно патување, и откривање на нова дестинација. Малта е дефинитивно една од оние викенд дестинации, која мора барем еднаш во вашиот живот да ја посетите. Голема благодарност до Ариес за преубавото патување!