JUNY 17, 2017/ FASHION

CREATIVE PERFECTIONIST

In life he is quiet, on stage he is powerful, a creative perfectionist Blagoj Micevski is a costume designer, his costumes carry the play equally with the actors. Many times awarded with prestigious awards for best costume designer, hired not only to create theater costumes, but also ballet, opera and movie costumes.

Todays blog post I dedicate to this exceptional creative professional.

Every costume designer knows that for a character to be convincing on stage, he must have life inside, a subtle game of detection and disclosure. It is not enough for the actor to be dressed in a nice and historically correct costume, it needs to have character as well, but the actor makes the first impression through the clothing. An important part is also the true measurement of how much from the character to be show through the costume, and how much space to leave for the actor to bring in life the character.

His costume work is not only appreciated here, Blagoj has also impressed the world of costumes across Europe and USA. But, his home base is the National Theater of Bitola, where we shot these photos. His artistic creation fascinates, after the photo session my photographer Simone Kalica admitted that his creative energy and extra refined eye for aesthetics, can be felt dramatically through the photos.
His signature is that his costume design never compromises, that is why he is known for his in depth analyses of both the scripts and the characters before he begins to create the costume.

He is loved by the actors, because besides the complexity of the costumes he tries to make the costumes comfortable for wearing on stage, and he is the first choice for costume design to directors, because they know that Micevski creation goes perfect with their vision for the play. It is not unusual, that Blagoj has tried as a director as well, a brave decision that shows how much he knows theater.


Во животот тивок, на сцената моќен, кретивниот перфекционист Благој Мицевски е костимограф чии костими равноправно со актерите ја носат претставата. Многупати наградуван со престижни признанија за најдобар костимограф , ангажиран не само во тетатар, туку и за балет, опера и филм.

Денешниот блог го посветувам на овој исклучително кретивен професионалец.

Костимографот најдобро знае за некој лик да биде убедлив на сцена мора да има живот во себеси, таа суптилна игра на откривање и разокривање. Не е доволно актерот да облече убав и историски точен костим, мора да има и одереден карактер, но тој првенствено се истакнува преку облеката. Многу е важна таа доза или вистинска мерка колку од ликот треба да се покаже преку костимот, а колкав простор да се остави на самиот актер да го донесе ликот.

Неговата костимографска работа е ценета не само тука, тој го покорува и меѓународниот свет на театарската костимографија во Европа и САД. Но неговата база е Битолскиот народен театар каде што се создаваше и овој блог пост. Неговата уметничка креација фасцинира, мојата фотографка Симоне Калица после фотосесијата со Благој Мицевски ќе признае дека таа негова кретивна енергија и екстра рафинирано око за естетика драматично се чувствува и во фотографиите.

Неговиот костимографски печат никогаш не прави компромиси, затоа тој е познат по неговите длабоки анализи и на драмскиот текст и на самите ликови пред да започне процесот на создавање на костимите. Актерите го сакаат зошто и покрај сложеноста се обидува костимите да бидат комотни за игра на сцена, а режисерите го посакуваат како прв избор за соработник, зошто знаат дека таа двонасочна уметничка комуникација со Мицевски делува и на нивната визура на самата претстава. Не е ни чудно што и самиот на неколку пати се испробал во режисерските води, храбра одлука која покажува колку интимно и силно тој го разбира теататрот.

Не може да се зборува за костимограф, а да не се анализира неговиот моден вкус.
Еве неколку мои белешки и за неговиот личен моден стил. Како што постои говор на телото, така постои и говор на облеката. Кој владее со тие две вештини, не му е потребно многу објаснување за да разбере кој стои пред него. Тој двоец кај Мицевски е моќно изразен затоа неговото појаување е секогаш забележно иако не боди очи.
Личниот моден стил на Благој Мицевски е чист минимализам. Додека неговите костими на сцена знаат да бидат раскошни и богато украсени, неговиот личен моден стил е тивок, но затоа уметноста која ја создава преку костимите е моќна.
Благодарам Благој Мицевски и за мојот ѕвезден миг во овој блог, влегувајќи во костимите од две претстави на Шекспир, Хенри VI (трет дел) и Сонети.
Чувството на магијата која театарот ја создава е тешко да се опише со зборови, треба да се доживее.

Photo credit: Simona Kalica