JULY 4, 2020 / EUROPE, MACEDONIA, TRAVELS

A DAY IN KRUSHEVO

If you follow me on instagram than you know that last weekend I was on a very interesting PR trip with JK Travel around Macedonia. We visited Mariovo and Krushevo, and did very interesting activities there. You can read my Mariovo post here, but this week I will tell you about our day trip to Krushevo and what we did.

Early morning we departed from Bitola to Krushevo. Krushevo is a small, mountain town, located in the western part of Macedonia (fun fact: Krushevo is the highest town in all of Macedonia as well as the Balkans). A town with very rich and important history. Home to many important Macedonian historical landmarks such as Meckin Kamen, Makedonium monument, as well as the birthplace of many Macedonian famous people such as Nikola Karev, Pitu Guli, Taki Fiti, Nikola Martinovski, Vasil Iljoski and Tose Proevski.


Доколку ме следите на инстаграм тогаш веќе знаете дека минатиот викенд бев на едно многу интересно ПР патување со ЈК Травел низ Македонија. Ги посетивме Мариово и Крушево и правевме многу интересни активности. Можете да прочитате повеќе за Мариово на мојот пост тука, а оваа недела ќе ви раскажувам за нашата еднодневна екскурзија до Крушево и што правевме таму.

Рано наутро тргнавме од Битола за Крушево. Крушево е малечко, планинско гратче лоцирано во западниот дел на Македонија (интересен факт: Крушево е највисокиот град не само во Македонија туку и на целиот Балкан). Град со многу богата и важна историја. Место на многу значајни Македонски историски места како Мечкин Камен, Македониум, како и родно место на многу Македонски познати личности како Никола Карев, Питу Гули, Таки Фити, Никола Мартиновски, Васил Иљоски и Тоше Проевски.

Krushevo is know for its very unique architecture of town houses, narrow cobble streets, and small churches and monasteries, mesmerizing nature, historical landmarks and adrenaline sports.

Our morning was reserved for horse riding by the Krushevo lake, if you follow me you know that I love horses and horse riding, I’ve been riding since I was 8 years old and even rode competitively for a couple of years. So, safe to say I was excited for this experience. We rode for an hour around the lake, and it was a lovely experience, to see and experience Krusevo in a new and unique way.

Following our horse riding morning, we then headed to Meckin Kamen where the most famous paragliding spot is located. Unfortunately, the weather did not permit us to paraglide, so we had to leave it for next time. But, if you go make sure to try paragliding in tandem. Krushevo is a world known spot for paragliding.


Крушево е познато по својата карактеристична архитектура на куќи, тесни улици од калдрма, мали црквички и манастири, прекрасна природа, историски места и адреналински спортови.

Нашето претпладне беше резервирано за јавање на коњи покрај Крушевското езеро, ако ме следете знаете дека обожавам коњи и јавање, јавам од моја 8 годишна возраст и неколку години се такмичев. Така што бев среќна и возбудена за ова искуство. Јавевме околу еден час и беше едно прекрасно искуство, да се види и искуси Крушево на друг и уникатен начин.

После нашето јавање коњи се упативме до Мечкин Камен каде што е познатото место за параглајдинг. За жал временските услови не ни дозволија да летаме, така што мора да го оставиме за нареден пат. Но, доколку одите Крушево би ви препорачала да пробате параглајдинг во тандем. Крушево е светско познато место за параглајдинг.

After our unsuccessful paragliding experience, we explored some sights and went around the town center. The Makedonium is definitely something worth visiting. Monument dedicated to the Ilinden Uprising in 1903, officially opened in 1974 a very futuristic architecture designed by Jordan and Iskra Grabulovski. Short walk from Makedonium is the city center, filled with architecture unique for this region, colorful townhouses, churches, coffee spots and restaurants.

We ended the day with a delicious lunch at Krushevska Odaja a traditional Macedonian restaurant with local dishes. The food was delicious and the service was excellent. My suggestition is to try the homemade white cheese, pitulici (crepes with garlic and walnuts), home made pastries, Krushevski sausages and Krushevska sabja, and for dessert homemade gurabija.

Hope you liked this post and found it helpful, and see you next week.


После нашиот неуспешен обид за параглајдинг, се прошетавме покрај некој од знаменитостите и во центарот на градот. Македониум е дефинитивно нешто што вреди да се посети. Споменик посветен на Илинденското востание во 1903 год. официјално отворен во 1974 година со многу футуристичен дизајн дело на архитектите Јордан и Искра Грабуловски. Не многу далеку од Македониумот е центарот на градот, Крушевска архитектура која е уникатна за овој регион, шаери градски куќи, цркви, кафулиња и ресторани.

 

Го завршивме нашиот ден со вкусен ручек во Крушевска Одаја, традиционален македонски ресторан со локални специјалитети. Храната беше превкусна и услугата одлична. Мој предлог за што да пробате е домашно овчо сирење, питулици со лук и ореви, домашни пити, крушевски колбаси и сабја, а за десерт домашна гурабија.

Се надевам дека ви се допадна овој пост, за сите резервирање на некои од турите можете да ја посетете веб страната на ЈК Травел. Се читаме следна недела.

Photography: Dino Nechevski