Europe, Travels

Walking among dinosaurs

October 23, 2016

There is something special in rainy days. They are ideal for visiting a museum.

I’m taking you on a stroll with my blog. In one of the most famous museums in the world Natural History Museum located on Cromwell Road in London.

Firstly let me honor the architecture of this building. Two institutions in one, the research institute for natural sciences and the magnificent museum, placed in the Romanesque palace purposely designed by the architect Alfred Waterhouse which looks like a cathedral and not a museum.

 

Recently this historic building was joined with a beautiful modern building where the Darwin Research Center is placed, designed from a team of architectures from Denmark C F Møller Architects. Perfect connection of two original architectures, one from old time and one from modern time, that prepares You and announces to you the wonders of nature that you will face.

 

You will first meet the skeleton of Diplodocus. Big and powerful dominating in the huge entrance hall and announces to You that you will go back in time, maybe thousands of years while meeting the enormous creatures that will explain to you one of the paleontologists at the museum.

 

The famous T-Rex, followed by Iguanodon, Triceratops, Baryonyx…then you will see an egg, teeth or a tail from a dinosaur. And when you get amazed of how the creatures that ruled the planed are shown, you switch to other examples of enormous flora and fauna, for example the huge Sequoia tree, thousands of taxidermy birds, egg from a colibry bird do the extinct Dodo bird.

 

And when you think with the 22 million types of insects neatly placed and thousands of butterflies that took my breath away, you finish with your tour, in front of You starts the red zone, dedicated to Planet Earth through it’s own kind of museum story from the origin of the geological stages, through a bold attempt to present it through the human perspective.

 

More than 20 million long shelves located in the new Darwin Center on 8 stories in a shape of a coconut, just a small part open to the public eye, and the rest left for the laboratories and special departments for research far from the eyes of the public.

 

A number of exhibits proof for the human evaluation, from where we come from and what is that that makes us human.

 

In the museum you will come across amazed eyes of the children to experienced research eyes of some of the adults. You lose track of space and time. You come in the morning and leave at night. Without remorse, because any time spent in the museum is the time dedicated to eternity.

 


 

Има нешто посебно во деновите кога врне. Идеални се за посета на музеј.

Ве носам на една таква прошетка со мојот блог.  Во  еден од најпознатите музеи на светот Natural History Museum лоциран на Cromwell Road во Лондон.

Прво да ја испочитувам архитектирата на ова здание. Две институции во едно, Институт за истражувања од областите на природните науки и неверојатен музеј, сместени во романескната палата наменски проектирана од архитектот Alfred Waterhouse која наликува на катедрала, а не на музеј.

 

На оваа историска градба неодамна и се придружи една прекрасна модернистичка градба во која е сместен Дарвиновиот истражувачки центар, проектиран од тимот архитекти од Данска C F Møller Architects. Совршен спој на две оригинални архитектури, една од старото и една на новото време кои Ве подготвуваат и ги најавуваат чудата на природата со кои во нив ќе се соочите.

 

Првата средба ќе ја имате со скелетот на Diplodocus. Голем и моќен доминира во огромниот влезен хол и Ви најавува дека ќе се вратите можеби илјадници години назад во средба со огромните креатури кои детално ќе Ви ги објасне еден од палеонтолозите во Музејот.

 

Популарниот T rex, па следуваат IguanodonTriceratops, Baryonyx…па ќе видите јајце, заб и опашка на некои диносауруси. И кога ќе се воодушевите на тоа како се претставени суштествата кои владееле со планетата, се префрлате на некои други огромни примери од растителниот свет, на пример на џиновското дрво Sequoia, илјаници препарирани птици, јајца на птици од колибри до изумрената џиновска птица.

 

И кога ќе мислите дека со 22 милиони видови инскети уредно сложени и илјадници видови пеперутки кои ми го одзедоа здивот ја завршувате обиколката, пред Вас се отвара црвената зона, посветена на Планетата Земја низ една своевидна музејска приказна од зачетокот на геолошките фази, преку храбар обид сето тоа да се претстави низ човековата перспектива.

 

Над 20 милји долги полици сместени во новиот Дарвинов центар на 8 спратови во форма на кокос, само дел достапен за јавност, а остатокот препуштен на лабораториите и специјалните оддели за истражување далеку од очите на јавноста.

 

Редица експонати како доказ за човековата еволуција, од каде доаѓаме и што е она што не прави луѓе.

 

Во музејот ќе сретнете од воодушевени погледи на децата до истражувачки искусни очи на некои од возрасните. Губите претстава за простор и време. Доаѓате наутро, заминувате навечер. Без грижа на совест, затоа што секое време поминато во музеј е време посветено на вечноста.

 

_tea4027
_tea4022

_tea4033

_tea4035

_tea3942

_tea3945

_tea3953

_tea3996

_tea3961

_tea3966

_tea3967

_tea3968

_tea3974

_tea3978

_tea3982

_tea3998

_tea4003

_tea3979

_tea4018

_tea3985

_tea3987

You Might Also Like

  • Sara October 23, 2016 at 7:23 pm

    Wow, прекрасно место и преубави фотографии! Со каков апарат се сликани ? Ми се допаѓа и фустанчето што го носиш.Од каде е? 🙂
    Поздрав.

    • Teona Mango October 23, 2016 at 8:54 pm

      Ти Благодарам, апаратот кој го користам е Nikon D7000, а фустанот е од Zara 😀