Europe, Travels, United Kingdom

The whole world in one city

September 25, 2016

Welcome to London, my home for the next few years. Number 3 is my lucky number when it comes to London. This is my 3 time in London and I am staying here for 3 years.

Even though in my last two visits I saw the main attractions, without which London wouldn’t be London, with my first post from London it’s worth to remember why is good to be back, and to show You around with a few photos, chosen from the many taken in the city that can clearly be said that is the whole world  in one city.

From the moment you step onto London soil, You are followed by a feeling that you are in the center of the world. Power, dignity, harmonious blend of Victorian and modern architecture, high fashion, culture, gastronomy, presence of royalty…like you are in the past, yet you are living in the new century.

In London you can never feel like a foreigner. Everyone here is friendly. There is no trace of the stereotype that the citizens of this city are reserved and cold.

 

Try crossing the Thames from all bridges, switching one for another bank. Sail the Thames from the Parliament to Greenwich, to feel the 0 meridian, to put both feet on the two spheres of the planet. To feel like You rule the world.

It will take very long for me to describe everything at least for the beginning…

 

London is a true witness of diversity, world of tradition but also a world that changes.

You drive on the opposite side. Look right, look left is written everywhere. The telephone posts are witness of the old technology, today no one uses them except tourists to take pictures with them.

 

The taxi cars that cruise around London are characteristic just for this city, redesigned for newer time, but look like old ones. You will find horse drawn carriages through Hyde Park, Oxford, and Regent street and tourist driving inside of them.

A thing that London has definitely inherit from the past centuries is the cosmopolitan spirit.

The city ages, but also changes through face lifting that doesn’t reduce its value.

 

This is just an introductory post for the ones who are yet to follow, from this dynamic city. Expect many more interesting topics in my next posts.

 


 

Добредојдовте во Лондон, мојот дом во следните неколку години. Бројот 3 е мојот среќен број кога станува збор за Лондон. Тука сум по 3 пат и останувам 3 години.

Иако во првите две посети на Лондон сум ги разгледала најважните атракции без кои Лондон не би бил Лондон, со првиот мој пост испратен од тука вреди да се потсетам зошто е добро да се биде во прегратката на старата Дама, а Вас да Ве прошетам со неколку избрани фотографии од многуте направени во градот кој слободно може да се каже дека е целиот свет собран во едно место.

 

Од моментот кога ќе стапнете на лондонското тло, Ве следи чувството дека сте во центарот на светот. Моќ, достоинство, хармоничен спој на викторијанска и модерна архитектура, врвна мода, култура, гастрономија, присуство на кралската сила …. како да сте од минатото, а сепак живеете во новиот век.

Во Лондон никогаш не можете да се почувствувате како странец. Во Лондон сите се љубезни, нема ни трага од таа приказна дека жителите на овој град се резервирани и надмени.

 

Обидете се да ја преминете Темза преку сите мостови, менувајќи ги едниот за другиот брег, пловете по Темза од Парлементот до Гринвич, за да го почувствувате нултиот меридијан, за да ги ставите двете стапалки на двете земјини полутопки, за да се почувствувате како владетели на светот.

 

Треба многу време да Ви опишам се, барем за почеток…

Лондон е вистински сведок на различности, свет на традиции, но и свет кој се менува.

Се вози од спротивната страна, па гледај десно, па гледај лево, ви пишува насекаде. Телефонските говорници се неми сведоци на едно старо технолошко време, денес на никој не им користат освен на туристите да ги фотографираат.

Такси возилата кои крстарат низ Лондон се карактеристични само за овој град, редизајнирани во поново време, но приличат на некои стари времиња. Ќе видете и кочии низ Hyde Park, по Oxford и Regent street и туристи кои денес во нив се возат.

Дефинитивно она што Лондон го наследил од минатите векови е космополитскиот дух.

Градот старее, но и се менува низ фејс лифтинг кој не ја намалува неговата вредност.

 

Ова е само воведен пост за оние кои ќе следат од овој динамичен град, очекувајте многу интересни теми за моите следни пишувања.

_tea3696

_tea3683

_tea3704

_tea3686

_tea3706

_tea3689

_tea3758

_tea3744

_tea3751

_tea3728

_tea3752

_tea3726

_tea3720

_tea3735

_tea3760

_tea3774

_tea3767

_tea3779

_tea3780

_tea3790

_tea3794

_tea3795

_tea3787

You Might Also Like

 • Christina September 25, 2016 at 5:56 pm

  Love everyone of your posts, can’t wait for the new one 😀

  • Teona Mango September 25, 2016 at 10:26 pm

   Thank you very much! 🙂 xx

 • Sanja September 26, 2016 at 9:16 am

  Одличен вовед и прекрасни фотографии. Со нетрпение ќе ги очекувам наредните текстови!
  🙂

  Sanja’s Burgundy Blog
  Sanja’s Burgundy Blog on Facebook

  • Teona Mango September 29, 2016 at 3:20 pm

   Ти Благодарам Сања, се читаме во недела 🙂

 • Sara September 28, 2016 at 4:29 pm

  Mnogu mi se dopaga tekstot, ubavo opishano 🙂

  • Teona Mango September 29, 2016 at 3:21 pm

   Ти Благодарам Сара 🙂