Europe, Travels, United Kingdom

Swinging Sixties Neighborhood

December 11, 2016

London is a city known for its many villages and neighborhoods, each one of them unique in its own way. In the 60’s the epicenter of London was Carnaby, a neighborhood that became known for creating brands in the fields od fashion, design, music, at that time mainstream culture that turned into an art identity of many famous chains that began their story in these exact small streets.

The legendary streets of Carnaby are trying to contain that authenticity in the battle with the mass of famous brands, attracting many visitors in this walking quarter of London, that like to feel the spirit of the past through the prism of the new century.

 

That spirit of independence from big corporations, many new and a few old labels are trying to present their clothes, furniture, design on an authentic way.

 

If in the 60’s young people came here in hope to run into some of the Beatles or the Rolling Stone members while buying mini skirts and bell button jeans, today you come here to get fascinated of the spirit and well kept historic streets that can get even Soho jealous.

 

In the past the boutiques of Lady Jane, Lord John & The Mod Male were the most popular hotspots of the then young population of London, girls in search of the twiggy look or the one that male artists had for the male population.

 

Music was the heart of this neighborhood and a place where famous musicians met on daily basis.

 

Today you can meet only street musicians, authentic music from a boutique that looks like nothing you have seen before, but today Carnaby is well known for the long list of pricey restaurants and bars that offer service and sell a part of history.

 


 

Лондон е познат како град со многу села и соседства, секое од нив со своја лична особеност и уникатност. Во 60тите години, епицентарот на Лондон беше Карнаби соседството кое стана познато по создавање на брендови од областа на модата, дизајнот, музиката,па и тогашната мејнстрим култура кои подоцна прераснаа во уметнички идентитет на многу познати ланци кои токму тука во овие улички скромно но со силна визија ја започнаа својата приказна.

 

Легендарните улици на Карнаби и денес се обидуваат да ја зачуваат таа автентичност во битка со масовно препознаените брендови и да  привлекуваат бројни минувачи во оваа пешачка четврт на Лондон кои сакаат духот на минатото да го почувствуваат низ призмата на новиот век.

 

Тој дух на независност од големите корпорации, многу нови и по некои стари лејбели се обидуваат да го презентираат на свој начин преку иновативни парчиња облека, мебел, дизајн презентирани на мошне автентичен и ненапден начин сакајќи да порачаат дека овде сеуште владее таа концепција на размислување дека масовното и униформираното не се она што ја носи индивидуалноста кај поединци кои пак стануваат пионери кои ги поставуваат новите трендови.

 

Ако во 60тите тука доаѓаа младите луѓе во надеж да забележат некој од Битлсите и Ролинг Стоунс члленовите додека набавуваа мини здолништа и пантолони со широки ногавици, денес тука се доаѓа за да се восхитува на духот на одлично зачуваните историски улички на кои може да му позавиди дури и Сохо.

 

Во минатото продажните простори на  Lady Jane, Lord John & The Mod Male беа популарни хотспотови на младите жители на тогашниот Лондон, девојките во потрага по твиги изгледот или оној на тогашните музчки идоли кај машката популација.

 

Музиката беше срцето на ова соседство и место во кое славните музичари се среќаваа на дневна основа.

 

Денес може да се сретнат само улични музичари, автентични музички звуци од некој бутик кој не личи на ниту еден кој досега сте го виделе, но денес Карнаби е познат и по долгата листа на одлични ресторани и барови со повисоки цени кои нудат и услуга но и продаваат дел од историјата.

_tea4717

_tea4690

_tea4692

_tea4689

_tea4699

_tea4688

_tea4696

_tea4702

_tea4695

_tea4716

_tea4704

_tea4718

_tea4712

_tea4726

 

You Might Also Like