Lifestyle

Summer Reading List Vol. II

July 6, 2018

The holiday season has begun, everyone is either already at their summer destination or impatiently waiting to go. Since, holidays are аll about relaxing and doozing off, the perfect companion for that is a good book to read, on the beach, by the pool, on your terrace, or simply at home. Since you all seem to enjoy my reading lists (you can see them here) I decided to do another summer reading list to share with you, and with help of Bookstore ‘Kultura’ we created a list of books to read this summer.


Сезоната на одмори започна, сите се или веќе на нивната летна дестинација или со нетерпение очекуваат да одат. Одморите се за релаксирање и исклучување од реалноста на неколку дена, и најдобрата придружба за тоа е добра книга за читање, дали за на плажа, или покрај базен или дома. Бидејќи Ви се допаѓаат вам моите листи со книги (минатите листи можете да ги пронајдете тука) се одлучив и ова лето да направам нова летна листа и да ја споделам со вас, заедно со Книжарница Култура одлучивме да направиме листа со книги кои вредат да се прочитаат ова лето.

Black Water Lilies (Fiction/Mystery)- Michel Bussi

My most recent read. Black Water Lilies is set in Giverny, the home of Claude Monet, a peaceful village filled with tourists and artists from all over the world. Everything is calm until the death of Jerome Morval, a doctor and an admirer of Monet’s work. Connected with the murder is the young art prodigy, a school teacher and old women that no-one notices. The ongoing investigation of the murder and the lives of the 3 women trapped in the village of Giverny. A truly mystique read, leaving you on the edge the whole time.


Водените црни лилјани (Белетристика/Мистерија)- Мајкл Буси

Мојата најскоро прочитана книга. Водените црни лилијани се случува во Живерни, домот на Клауд Моне, мирно селце исполнето со туристи и сликари од целиот свет. Се е мирно се додека телото на Џероме Морвал, доктор и љубител на Моне, не е пронајдено мртво. Поврзани со убиството се едно младо исклучително талентирано девојче, една наставничка и една старица која никој не ја заприметува. Доста мистична и интересна книга, ве држи во незнание до самиот крај.

If You Knew My Sister (Mystery)- Michelle Adams

Dr. Irini Harringford was given away as a child and has spend her whole life convincing herself she doesn’t need them…she longs to understand why she was given away when her older sister Elle was kept. When Elle reaches out to Irini to break her the news of their mother passing away, Irini views it as an opportunity to go home. However, when she returns home she discovers many secrets and answers to her questions.


Ако ја познаваше сестра ми (Мистерија)- Мишел Адамс

Др. Ајрини Харингфорд беше оставена од нејзините родители уште како дете, и го помина целиот свој живот убедувајќи се себеси дека не им требаат…но, копнее да разбери зошто таа беше а оставена а нејзината поголема сестра Ел не. Кога Ел стапува во контакт со Ајрини да и ја соопшти веста за смртта на нивната мајка, Ирина ја гледа како шанса да се врати дома. Но, кога ќе се врати дома дознава многу тајни и добива одговори на нејзините прашања.

Milk and Honey (Poetry)- Rupi Kaur

Personally not a big fan of poetry, but I went through this book in one breath. Kaur definitely knows how to capture emotions and moments perfectly. Poems and prose about love, survival, life, heartache…You will find yourself resembling to many of them.


Млеко и мед (Поезија)- Рупи Каур

Лично не сум некој љубител на поезија, но оваа збирка ја поминав во еден здив. Каур дефинитивно знае како да ги долови чувствата и моментите перфектно. Поеми и проза за љубивта, опстанок, животот, раскинувања…Ќе се препознаете себеси во многу од нејзините зборови.

The Great Gatsby (Classic)- F. Scott Fitzgerald 

Can’t believe I have done two reading lists and haven’t placed my favorite book in neither of them. Fitzgerald is my favorite author and I find all his books so breathtaking, but the Great Gatsby has a very special place for me.  In the era of the prohibition and jazz on Long Island Jay Gatsby is living in his mansion and throws the wildest parties in New York all just to capture the attention of his true love Daisy Buchanan that is married. One of the greatest love stories of all time so many emotions in just one book.


Големиот Гетсби (Класик)- Ф. Скот Фитцџералд

Не можам да поверував дека и во двете листи споделени со книги не сум ја споменала мојата омилена книга. Фитцџералд е мојот омилен автор и сите негови дела ги обожувам, но Големиот Гетсби има посебно место за мене. Во ерата на прохибицијата и џез музиката на Лонг Ајланд живеет Џеј Гетсби и ги организира најпопуларните забави во Њу Јорк, се со цел да го долови вниманието на неговата вистинска љубов Дејзи Букханан, која што е омажена. Едно од најголемите љубовни приказни во светот на литературата.

An Offer You Can’t Refuse (Romance)- Jill Mansel

A story about true love and how if two people are meant to be each other they will find their way back. After Lola discovers a secret about her boyfriend Dougie, and Dougie’s mother gives her 10,000$ to break up with him, Lola leaves her boyfriend. However, after 10 years Lola and Dougie meet again, and the feelings revive. And while they hit things off, Lola needs to keep the secret that she got paid to break up with him.


Понуда што не можеш да ја одбиеш (Белетристика)- Џил Мансел

Приказна за вистинска љубов и како ако двајца треба да се заедно, ќе си го најдат патот назад. Откако Лола открива тајна за нејзиното момче Даги, мајката на Даги ќе и даде 10,000$ за да се скара со него, Лола го остава нејзиното момче. Но, после 10 години Лола и Даги се сретнуваат повторно и чувствата се враќаат. И како што започнува повторно нивната приказна, Лола мора да ја чува тајната дека беше платена да му го скрши срцето.

It Only Happens in the Movies (Young Adult)- Holly Bourne

Young Adult books are my guilty pleasure…but, this one was definitely what I wasn’t expecting. Audrey who doesn’t believe in love and romance meets aspiring film-maker Harry, and soon the unexpected comes when Audrey falls deeply in love with Harry. It’s quite unlike any young adult love story, hence real love isn’t like the movies.


Се случува само на филмовите (Книга за млади)- Холи Бурн

Книгите за млади обично ги читам кога сакам да се опуштам и да не внимавам толку многу што се случува во приказната…но, оваа книга ме изненади позитивно. Одри која не верува во љубовта се запозната со Хери, кој сака да стане филмски режисер, за кратко време доаѓа не очекуваното и Одри се заљубува во Херу. Не е ништо слично како сите останати љубовни приказни за млади, бидејќи ова не е филм.

 

I hope you enjoyed this list, if you read any of the books do let me know as well as tell me your book recommendations for this summer.

Don’t forget to join the giveaway on my instagram profile and to win a book that is a hit this summer.


Се надевам ми се допадна оваа листа, доколку прочитате некои од овие книги напишете ми коментар или доколку имате препораки за книги што вредат да се прочитаа исто така кажете ми.

Не заборавајте дека можете да се вклучите во дарувањето на мојот инстаграм профил и да освоите книга која што е хит ова лето.

Photography: Simone Kalica

You Might Also Like