Europe, Travels, United Kingdom

Meeting ancient history on contemporary cool way

October 9, 2016

This weeks post is all about Bristol and Bath, two hidden gems on the southwestern part of England. This town cities are such a contrast, like yin and yang, but so special that they announce an interesting travel through the past and present.

Bristol, a city on the ‘verge’ of rural England. A city full of natural beauty on the southwestern part of the island. From this city, where the river Avon flows, seafarers left to explore the New World with ships. No wonder there are 26 cities called Bristol in the U.S., and two in Canada. That just shows how many seafarers have departed from Bristol and stayed to live in the New World. In 1699 from Bristol, Gulliver started his travel on a schooner as a doctor.

 

If a city where interesting stories could be told exists, that is Bristol. World famous Clifton Suspension Bridge is the landmark of Bristol. Designed by the famous engineer Isambard Kingdom Brunel. Who started building it in 1831, unfortunately the engineer himself didn’t live to see his finished product.

 

Bristol is build upon tradition, but experiences changes from passionate local people and spirit-filled fans. He is a cradle of many artists and activists, the streets are revived art canvases of the unidentified genial graffiti artist, political activist and film director Bansky. If you go to Bristol with a purpose of finding out his identity, it’s vain. There is a joke going around Bristol, that everyone is Bansky.

Other famous names from Bristol are: exceptional artist Damien Hirst, the writer J.K.Rowling, Massive Attack and Portishead.

 

Bristol is a city of urban innovation and green areas that dominate, legendary music and club scene. But also significant institutions for culture like Arnolfini- a gallery for contemporary art exhibitions, artist performances, and first digital creative center.

 

And if You had enough of contemporary art and vibrant life and You need a contrast of the city, just 20 minutes away is Bath. A city protected by UNESCO, filled with protected history. From English baroque buildings like Royal Crescent to roman baths- the only hot streams in the UK. Bath will fascinate you with its uniqueness, no wonder it has more historically protected building per capita, than any other city in UK.

 

It is your choice whether you decide to relax in the roman baths, or go for an autumn picnic in one of the many parks, that fascinate with how well they are groomed.

That’s all for this weekend getaway from Bristol and Bath.

And a big thanks to George and Viki for making this weekend special.

 


 

Денешиот мој блог го посветувам на Бристол и Бат, две сокриени драгоцености на југозападниот дел од Англија, толку контрасни, како јинг и јанг, но толку посебни што најавуваат интересно патување низ минатото и сегашноста.

 

Бристол, град “на вратата” на руралната Англија, град кој ги отвара природните убавини на југозападната страна на островот. Од овој град, каде што се влева реката Авон, заминувале истражувачи и патешественици во Новиот Свет со бродови. Не е ни чудно што во САД постојат дури 26 градови кои се викаат Бристол, а во Канада има два. Тоа само покажува колку морепловци тргнале од Бристол и останале да живеат во Новиот Свет. Од Бристол во 1699 година и Гуливер го започнал своето патување на еден едреник како бродски доктор.

 

Ако некаде постои град кој може да раскаже интересни приказни, тогаш тоа е Бристол.

Светски познатиот мост Клифтон е лендмарк на Бристол. Дизајниран од страна на големиот викторијански инженер Исламбард Кингдон Брунел, започна да се гради во 1831та,  за жал негеовиот творец, не го доживеа завршувањето со изградба.

 

Бристол е изграден врз корените на традицијата, но доживува промени од страствените локални жители и продуховените фанови. Тој е лулка на многу уметници и активисти, неговите улици се оживеани уметнички платна на неидентификуваниот генијален графити уметник, политички активист и филмски режисер Banksy. Ако одите во Бристол со цел да го откриете идентитетот на овој светски познат уметник, залудно е, во Бристол се врти познатата шега, дека секој е Banksy.

Уште неколку значајни имиња родени во Бристол: извонредниот уметник Damien Hirst, писателката J.K Rowling, тука се формирани и извонредните музички бендови Massive Attacк и Portishead.

 

Бристол е град на урбаните иновации и на зеленилото кое доминира, на легендарната музичка и клупска сцена, како и на значајните инстиитуции од културата Arnolfini – еден од водечките европски центри за современа уметност и Watershed – креaтивен уметнички комплекс посветен на уметничките кино проекции и прв дигитален креативен центар.

 

И ако Ви е доволно од современа уметност и вибрантен живот и Ви треба контраст на градот Бристол, на само 20тина минути возење пристигнувате во Бат, град под заштита на УНЕСКО, полн со прекрасно заштитена историја почнувајќи од градбите изградени во англиски барок на Royal Crescent до романските бањи – единствени топли извори во Англија. Бат ќе Ве фасцинира со неговата посебност, затоа не е ни чудно што градот има повеќе заштитени историски градби по глава на жител од било кој друг град во Британија.

 

Дали ќе одлучите да си овозможите еднодневно спа уживање во рoмански бањи или пак ќе напрваите есенски пикник во еден од парковите кои фасцинираат со својата негуваност, зависи од Вашето расположение.

Ете толку за овој необичен викенд спој на Бристол и Бат.

И голема благодарност до Џоле и Вики што го направија овај викенд незаборавен.

_tea4196

_tea4201

_tea4202

_tea4206

_tea4203

_tea4212

_tea4216
_tea4223

_tea4224

tea_4232

tea_4229

tea_4234

3118725570_a32a4a26db_b

tea_4235

tea_4242

_tea4258

tea_4241

tea_4245

tea_4247

tea_4251

_tea4268

_tea4263

 

You Might Also Like

 • Sanja October 9, 2016 at 8:49 pm

  Looking great!

  Sanja’s Burgundy Blog
  Sanja’s Burgundy Blog on Facebook

  • Teona Mango October 9, 2016 at 9:06 pm

   Фала ти Сања :*