Lifestyle

Because every picture tells a story

September 18, 2016

Today I will be talking about photography, the magic of the saved moment and a forever remembered segment of time. My passion towards this love is from long ago, in my photographic growing I had the chance to learn photography from truly inspiring and talented professional photographers.

Starting my blog proved the effect that quality pictures have, and the pictures are as much as important as the text itself.

 

Even though photography is my stronger side from writing. The joining of this two elements are what make the story complete and worth the attention. And although I thought that with my photography knowledge, I will manage to be both photographer and writer on my blog, for many posts I realized that I need someone else to be behind the lenses. That is why for this post I invited, my dear friend photographer Simona Kalica, with a professional eye and a trained hand, she gave a new dimension to my blog when we are talking about photography. That is why todays photos are special.

 

Simona Kalica is a young talented artist, big fan of art and all the hidden and unique things in it. She is a law student, but her main focus is photography. She says that for a good photograph priority is not the expensive equipment, but to capture what you see. She enjoys the most when she creates emotional and spontaneous photos.

 

Besides conceptual photography she also does alternative photography for “Atelier22”.

She attracts the perfect “frozen” moment in which she has captured landscape, passerby, architecture…Every photo has a vivid message. Behind everyone of her photos stops and relives the moment she has “captured” .

 

Her photos are filled with emotions, capturing moment that surround us, but she shows all of that to us in a different light. People, appearances, happenings…that we pass by daily, but don’t notice them. Through Simona’s lenses they receive a new dimension. She shows us a whole different world, that we didn’t know it exist or we didn’t want to know that it existed.

 

“To be creative you need courage”- this is Simona’s life motto and she believes that one day she’ll win the world with her photos.

 

If you want to know more about Simona or her work you can follow the next links:

 

 


 

Денес ќе Ви зборувам за фотографијата, таа магија на сочуваниот миг и засекогаш запомнетиот дел на времето. Мојата љубов кон оваа уметност е одамна, а во моето фотографско растење имав можност да учам фотографија од навистина инспиративни и талентирани фотографи професионалци.

 

Почетокот на мојот блог, само ми потврди дека ефектот кој добрите фотографии го имаат, се од суштинско значење и во овој сегмент, така што блогерската фотографија го има истото значење како и добриот блогерски текст. Иако фотографијата ми е посилна страна од пишувањето, само спој на тие две нешта ја прави приказната целосна и вредна за внимание.

 

И додека мислев дека со своето фотографско знаење ќе успеам да бидам и фотограф и пишувач на тексотвите за блогот, за многу теми, почувствував дека е потребен некој друг зад објективот. Така за овој пост ја поканив, мојата драга пријателка фотографка Симона Калица, со професионалното око и извежбаната рака, на мојот блог да му даде една нова димензија кога веќе зборуваме за фотографијата. Затоа денешните фотографии се посебни.

 

Симона Калица е млад талентиран уметник, голем љубител на уметноста и сите скриени и необични нешта во неа. Студира правни студии, меѓутоа главно се занимава со фотографија. Таа вели дека за добра фотографија не е приоритет скапата опрема, туку најважно од се’ е да го документираш она што го гледаш.  Таа најмногу ужива додека создава емотивни и спонтани фотографии.

Покрај концептуална, Симона се занимава и со алтернативна фотографија како фотограф во “ Atelier22 “.

Кај неа привлекува еден миг на совршено “замрзнат” кадар во кој опфатила пејзаж, минувач, природна појава, архитектура…Секоја фотографија, освен неверојатен призор, има и јасна порака. Зад секоја нејзина фотографија застанувате и го преживувате мигот кој таа го “заробила”.

 

Нејзините фотографии, исполнети се со емоција, фаќаат ситуации кои не опкружуваат, но на нив фрлаат едно потполно ново светло. Луѓе, појави, настани…покрај кои минуваме секојдневно, а на кои често не обраќаме внимание. Но, низ објективот на Симона добиваат една посебна димензија. Таа ни открива еден цел нов свет, за кој не сме знаеле дека постои или пак не сме сакале да знаеме дека постои.

 

“Да се биде креативен треба храброст“ – е нејзиното животно мото и верува дека еден ден ќе го освои светот со своите фотографии.

 

Ако уживавте во фотографиите на Симона Калица и ако сакате одблиску да се запознаете со нејзината работа, повеќе можете да погледнете на следните линкови:

_tea3458

Version 2

_tea3461

_tea3485

_tea3459

_tea3471

 

 

You Might Also Like

  • Младите битолчани заинтересирани за уметничката фотографија | ТВ ТЕРА October 21, 2016 at 8:12 am

    […] да се запознаат подлабоко со тоа што претставува уметничката фотографија, а воедно и да се запознаат подобро со техничкиот […]